Language of document : ECLI:EU:F:2013:58

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (kolmas jaosto)

8 päivänä toukokuuta 2013

Asia F‑87/12

Geoffroy Alsteens

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Väliaikainen toimihenkilö – Sopimuksen uusiminen – Osittainen kumoaminen – Muuttaminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Geoffroy Alsteens vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan "18.11.2011 tehdyn [Euroopan] komission päätöksen siltä osin kuin siinä rajataan [hänen] väliaikaisen toimihenkilön sopimuksen[sa] jatkamisen kesto 31.3.2012 asti".

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Geoffroy Alsteens vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Henkilöstökanne – Väliaikaiset toimihenkilöt – Kanneperusteet – Määräaikaisen sopimuksen uusimista koskevasta päätöksestä nostettu kanne – Peruste, joka koskee implisiittistä kieltäytymistä sopimuksen luonnehtimisesta uudelleen toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi – Tutkittavaksi ottaminen

(Henkilöstösääntöjen 91 artiklan 1 kohta; muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 8 ja 46 artikla)

2.      Henkilöstökanne – Kohde – Osittainen kumoaminen – Väliaikaisen toimihenkilön sopimus – Palvelussuhteen kestoa koskevan määräyksen erottamaton luonne – Tutkimatta jättäminen

(Henkilöstösääntöjen 91 artikla)

1.      Väliaikainen toimihenkilö voi vaatia sopimuksensa kumoamista unionin tuomioistuimissa asetetussa määräajassa ja kannetta edeltävän hallinnollisen valitusmenettelyn jälkeen, jos hän katsoo, että tämä sopimus on luonnehdittu virheellisesti. Henkilöstösääntöjen 91 artiklan 1 kohdasta, jota sovelletaan väliaikaisiin toimihenkilöihin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 46 artiklan nojalla, ilmenee, että henkilöstöasioita koskevat oikeudenkäyntiasiat kuuluvat laillisuusvalvonnan harjoittamiseen. Tässä yhteydessä tuomioistuimen, joka toteaa riidanalaisen päätöksen lainvastaiseksi, on kumottava se.

Tämä koskee määräaikaisen työsopimuksen uusimista koskevaa päätöstä siltä osin kuin siitä ilmenee kyseisen toimielimen kieltäytyneen tarjoamasta asianomaiselle toistaiseksi voimassa olevaa tai ainakin sovittua pidempään voimassa olevaa väliaikaisen toimihenkilön työsopimusta ja siltä osin kuin asianomainen väittää erityisesti muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 8 artiklan perusteella, että hän olisi voinut saada edullisemman sopimuksen.

(ks. 10–12 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 329/85, Castagnoli v. komissio, 9.7.1987, 10–12 kohta ja asia 289/87, Giubilini v. komissio, 23.3.1988, 8–12 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑375/00, Dubigh ja Zaur-Gora v. komissio, 6.7.2001, 24 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑105/11, Davids v. komissio, 13.6.2012, 56 kohta

2.      Unionin oikeuden toimen osittainen kumoaminen on mahdollista vain silloin, kun osat, joiden kumoamista on vaadittu, ovat sellaisia, että ne voidaan erottaa muusta toimesta. Tämä edellytys ei täyty, jos toimen osittainen kumoaminen johtaisi sen pääsisällön muuttumiseen.

Tältä osin väliaikaisen toimihenkilön sopimuksen kesto on nimenomaan erottamaton osa itse sopimusta, koska se määrittää sopimuksen luonnehdinnan ja ajanjakson, jonka ajan sopimuspuolet ovat sidottuja vastavuoroisin velvoittein. Näin ollen väliaikaisen toimihenkilön palvelusaikaa koskevan toimielimen päätöksen osan kumoaminen muuttaisi sopimuksen luonnehdintaa ja siten tämän päätöksen pääsisältöä. Tällaisella kumoamisvaatimuksella pyritään siten todellisuudessa muuttamaan tätä päätöstä, minkä vuoksi sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

(ks. 14–16 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑441/11 P, komissio v. Verhuizingen Coppens, 6.12.2012, 38 kohta; yhdistetyt asiat C‑68/94 ja C‑30/95, Ranska ym. v. komissio, 31.3.1998, 256–258 kohta ja asia C‑244/03, Ranska v. parlamentti ja neuvosto, 24.5.2005, 12–14 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T‑68/89, T-77/89 ja T-78/89, SIV ym. v. komissio, 10.3.1992, 320 kohta