Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 29 август 2016 г. — Roest/Комисия

(Дело F-85/12)1

Език на производството: френски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 ОВ C 295, 29.9.2012 г., стр. 35.