Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 29 sierpnia 2016 r. – Roest / Komisja

(Sprawa F-85/12)1

Język postępowania: francuski

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 295 z 29.9.2012, s. 35.