Language of document : ECLI:EU:F:2016:132

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE
(tretia komora)

z 15. júna 2016

Vec F‑88/12

Harald Gaertner

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Zmluvní zamestnanci – Dôchodky – Prevod vnútroštátnych práv na dôchodok – Návrh na započítanie odpracovaných rokov – Akt nespôsobujúci ujmu – Neprípustnosť žaloby – Žiadosť o vydanie rozhodnutia bez prejednania veci samej – Článok 83 rokovacieho poriadku“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ uplatniteľného na Zmluvu o ESAE na základe jej článku 106a, ktorou pán Harald Gaertner navrhol zrušenie „rozhodnutia“ zo 16. januára 2012 o výpočte započítaných odpracovaných rokov v systéme dôchodkového zabezpečenia Európskej únie z jeho práv na dôchodok, ktoré nadobudol v inom systéme, a v prípade potreby, rozhodnutia orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy Európskej komisie z 15. júna 2012, ktorým sa zamietla jeho sťažnosť proti „rozhodnutiu“ stanovujúcom toto započítanie

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. Pán Harald Gaertner znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.

Abstrakt

1.      Žaloby úradníkov – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Návrh na započítanie odpracovaných rokov na účely prevodu práv na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služieb Únie do systému Únie – Vylúčenie

(Služobný poriadok, článok 91 ods. 1 a príloha VIII, článok 11 ods. 2)

Návrh na započítanie odpracovaných rokov oznámený úradníkovi na účely prevodu práv na dôchodok nadobudnutých v inom dôchodkovom systéme do systému dôchodkového zabezpečenia Európskej únie, nemá záväzné právne účinky priamo a bezprostredne ovplyvňujúce právne postavenie svojho adresáta tým, že podstatným spôsobom mení jeho právne postavenie a nie je teda aktom spôsobujúcim ujmu v zmysle článku 91 ods. 1 služobného poriadku.

V tejto súvislosti návrhy na zrušenie týkajúce sa návrhu na započítanie odpracovaných rokov na účely prevodu práv na dôchodok nadobudnutých v inom systéme do systému dôchodkového zabezpečenia Únie treba vykladať ako návrhy smerujúce k zrušeniu konečného rozhodnutia o uznaní započítania odpracovaných rokov, ak je jednak medzi účastníkmi konania nesporné, že dotknutá osoba dala svoj súhlas na pokračovanie v konaní o prevode jej práv na dôchodok nadobudnutých pred jej nástupom do služieb tým, že vyznačila svoj súhlas na návrhu na započítanie odpracovaných rokov, ktorý jej bol predložený, a jednak ak konečné rozhodnutie bolo prijaté pred podaním žaloby na súd Únie.

Pokiaľ rozhodnutie o uznaní započítania odpracovaných rokov vyplývajúce z práv na dôchodok, ktoré žalobkyňa predtým nadobudla v inom systéme bolo prijaté pred podaním žaloby a pokiaľ žalobca výslovne tvrdí, že jeho žaloba sa má v skutočnosti považovať za žalobu o zrušenie konečného rozhodnutia o uznaní započítania odpracovaných rokov, pokiaľ bolo prijaté nové rozhodnutie o uznaní započítania odpracovaných rokov let vyplývajúce z jeho práv na dôchodok predtým nadobudnutých v inom systéme, a pokiaľ toto nové rozhodnutie výslovne zrušilo a nahradilo rozhodnutie o uznaní započítania odpracovaných rokov, nové rozhodnutí možno posudzovať len tak, že so spätnou účinnosťou zrušuje rozhodnutie, ktoré má rovnaký predmet, pričom na posledné uvedené rozhodnutie sa má hľadieť tak, akoby nikdy neexistovalo.

(pozri body 14 – 18)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: rozsudky z 13. októbra 2015, Komisia/Verile a Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, body 62, 110 a 120, a Teughels/Komisia, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, bod 58