Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Belgicko) 29. apríla 2021 – Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoit de Maredsous ASBL, Pouvoir organisateur des Centres PMS libres à Woluwe ASBL/Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique

(vec C-277/21)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoit de Maredsous ASBL, Pouvoir organisateur des Centres PMS libres à Woluwe ASBL

Žalovaní: Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa bod 20.309 písm. h) prílohy A nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii1 vykladať v tom zmysle, že regulácia, ktorou príslušná verejná správa v oblasti vzdelávacej činnosti:

–    schvaľuje študijné programy,

–    upravuje štruktúru štúdia ako aj prioritné a osobitné úlohy, organizuje kontrolu podmienok zápisu a vylúčenia žiakov, rozhodnutia triednych rád a finančnú účasť, organizuje zoskupenie školských zariadení v štruktúrovaných sieťach a vyžaduje vypracovanie vzdelávacích, pedagogických a zriaďovacích projektov ako aj predkladanie správ o činnosti,

–    organizuje kontrolu a inšpekciu týkajúce sa osobitne vyučovacích predmetov, úrovne štúdia a uplatňovania jazykových zákonov okrem pedagogických metód a

–    ukladá minimálny počet žiakov podľa triedy, sekcie, stupňa alebo iného členenia, s výhradou ministerskej výnimky,

sa má požadovať za „nadmernú“ v zmysle tohto ustanovenia až do takej miery, že v skutočnosti určuje alebo viaže všeobecnú politiku alebo program jednotiek z dotknutej oblasti činnosti?

2.    Má sa bod 20.15 prílohy A toho istého nariadenia vykladať v tom zmysle, že pojem všeobecné nariadenia zahŕňa osobitné pravidlá tvoriace „štatút“ uplatniteľné na zamestnancov neziskových inštitúcií činných v oblasti vzdelávania, ktoré sú financované verejnou správou?

____________

1 Ú. v. EÚ L 174, 2013, s. 1.