Language of document : ECLI:EU:T:2021:202

BENDROJO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2021 m. balandžio 21 d.(*)

„Viešieji pirkimai – Konkurso procedūra – Dulkių ir azoto oksidų kiekio mažinimas Kosovo B termofikacinės elektrinės B1 ir B2 blokuose – Paraiškos atmetimas – Dublike pateiktas prašymas panaikinti – Nauji reikalavimai – Akivaizdus nepriimtinumas – Atrankos kriterijų pakeitimas vykstant procedūrai – Vienodas požiūris“

Byloje T‑525/19

Intering Sh.p.k, įsteigta Obiliq (Kosovas),

Steinmüller Engineering GmbH, įsteigta Gumersbache (Vokietija),

Deling d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, įsteigta Tuzloje (Bosnija ir Herzegovina),

ZM-Vikom d.o.o. za proizvodnju, konstrukcije i montažu, įsteigta Šibenike (Kroatija),

atstovaujamos advokato R. Spielhofen,

ieškovės,

prieš

Europos Komisiją, atstovaujamą J. Estrada de Solà, B. Bertelmann ir M. Kellerbauer,

atsakovę,

dėl SESV 263 straipsniu grindžiamo prašymo panaikinti, pirma, 2019 m. liepos 30 d. Komisijos sprendimą Ares(2019)4979920 atmesti ieškovių paraišką dalyvauti ribotame viešojo pirkimo sutarties sudarymo konkurse, pateiktą atsiliepiant į kvietimą dalyvauti pirkime EuropeAid/140043/DH/WKS/XK, ir, antra, 2019 m. spalio 18 d. sprendimą dėl šios pirkimo sutarties sudarymo

BENDRASIS TEISMAS (pirmoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas H. Kanninen, teisėjos O. Porchia ir M. Stancu (pranešėja),

kancleris E. Coulon,

priima šį

Sprendimą

 Ginčo aplinkybės

1        Europos Sąjunga, atstovaujama Europos Komisijos, 2019 m. kovo 19 d. paskelbė skelbimą apie pirkimą, susijusį su konkurso procedūra, organizuojama siekiant sudaryti viešojo pirkimo sutartį dėl Kosovo B termofikacinės elektrinės „B1“ ir „B2“ blokų išmetamų dulkių ir azoto oksidų kiekio mažinimo, procedūros referencinis numeris – EuropeAid/140043/DH/WKS/XK (toliau – skelbimas apie pirkimą).

2        Skelbimo apie pirkimą, iš dalies pakeisto 2019 m. balandžio 17 d. klaidų ištaisymu Nr. 2, 17.2 punkte nurodyti atrankos ir sutarties sudarymo kriterijai, susiję su kandidato techniniu ir profesiniu pajėgumu.

3        Skelbimo apie pirkimą 17.2 punkto a papunktyje numatyta, kad kandidatas per pastaruosius aštuonerius metus privalo būti įvykdęs bent vieną tokio paties pobūdžio ir sudėtingumo projektą, priskiriamą prie kurios nors iš šiame skelbime konkrečiai nurodytos kategorijos, lignitu kūrenamose elektrinėse, kurių nominali elektros galia ne mažesnė kaip 200 MW.

4        Skelbimo apie pirkimą 17.2 punkto c papunktyje nurodyta, kad jei pasiūlymą pateikia bendra įmonė ar konsorciumas, jų pagrindinis narys turi gebėti naudodamas savo paties išteklius atlikti bent 40 % sutarties darbų.

5        Skelbime apie pirkimą buvo numatyta, kad nagrinėjama sutartis bus sudaroma riboto konkurso būdu. Skelbimo apie pirkimą 13 punkte šiuo klausimu konkrečiai nurodyta, kad, remiantis gautomis paraiškomis, bus atlikta išankstinė atranka ir atrinkti tik atrankos kriterijus atitinkantys kandidatai; juos perkančioji organizacija pakvies pateikti pasiūlymus (toliau – ribotas sąrašas). Be to, skelbime apie pirkimą buvo nurodyta, kad, remiantis gautomis paraiškomis, bus atrinkta nuo 4 iki 6 kandidatų pateikti išsamius pasiūlymus dėl šios sutarties.

6        Ieškovės Intering Sh.p.k, Steinmüller Engineering GmbH, Deling d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge ir ZM-Vikom d.o.o. za proizvodnju, konstrukcije i montažu sudarė konsorciumą ir išreiškė suinteresuotumą dalyvauti konkurse; tas konsorciumas per nustatytą terminą iki 2019 m. gegužės 6 d. pateikė paraišką su tam tikrais dokumentais.

7        Pasibaigus paraiškų pateikimo terminui, vertinimo komitetas tris kartus paprašė ieškovių paaiškinti pateiktus dokumentus.

8        Ieškovės atsakė į prašymus pateikti informacijos.

9        2019 m. birželio 7 d. raštu Nr. Ares(2019)3677456, skirtu konsorciumo vadovaujančiam nariui, Komisija informavo ieškoves, kad jų paraiška nebuvo atrinkta per išankstinę atranką, nes neatitiko skelbimo apie pirkimą 17.2 punkto a ir c papunkčiuose nustatytų kriterijų (toliau – 2019 m. birželio 7 d. sprendimas).

10      Tos pačios dienos raštu ieškovės užginčijo 2019 m. birželio 7 d. sprendimą.

11      2019 m. birželio 13 d. raštu, papildytu 2019 m. birželio 28 d. raštu, kuriame buvo pateikta informacijos ir dokumentų, nepateiktų kartu su pirmine paraiškos byla, ieškovės pateikė skundą dėl 2019 m. birželio 7 d. sprendimo; jame prašė sustabdyti minėto sprendimo vykdymą ir įtraukti jas į ribotą sąrašą.

12      Gavus šį skundą pirkimo sutarties sudarymo procedūra buvo sustabdyta peržiūros tikslais; apie tai ieškovėms buvo pranešta 2019 m. liepos 23 d. raštu Nr. AresD(2019)NA/vk/4806398.

13      2019 m. liepos 30 d. raštu Nr. Ares(2019)4979920 (toliau – 2019 m. liepos 30 d. sprendimas) Komisija informavo ieškoves, pirma, kad 2019 m. birželio 7 d. sprendimas buvo panaikintas dėl nepakankamai aiškiai suformuluoto skelbimo apie pirkimą 17.2 punkto c papunktyje nurodyto atrankos kriterijaus ir kad atitinkamai tas kriterijus nebenumatytas tarp atrankos kriterijų, ir, antra, kad jų paraiška dar kartą atmesta. Šiuo klausimu 2019 m. liepos 30 d. sprendime buvo nurodyta, kad, iš naujo įvertinus ieškovių paraiškos bylą, pateiktą per nustatytą terminą iki 2019 m. gegužės 6 d., konstatuota, kad joje, be kita ko, nebuvo jokių įrodymų, kad buvo tenkinamas šio skelbimo apie pirkimą 17.2 punkto a papunktyje nurodytas techninio ir profesinio pajėgumo kriterijus.

14      Tą pačią dieną konsorciumo vadovaujančiam nariui buvo išsiųstas kitas raštas Nr. Ares(2019)4980092, jo turinys buvo beveik identiškas 2019 m. liepos 30 d. sprendimo turiniui.

15      2019 m. rugpjūčio 1 d. raštu, kuris buvo papildytas tų pačių metų rugpjūčio 2 d. raštu, ieškovės pateikė skundą dėl 2019 m. liepos 30 d. sprendimo ir paprašė sustabdyti pirkimą.

16      2019 m. rugpjūčio 7 d. raštu Nr. Ares(2019)5134299) ieškovės buvo informuotos, kad išankstinės atrankos rezultatai galioja ir kad bet koks naujas prašymas sustabdyti sutarties sudarymo procedūrą bus atmestas.

17      2019 m. spalio 18 d. buvo priimtas galutinis sprendimas sutartį sudaryti su konsorciumu Engineering Dobersek GmbH, Hamon Thermal Europe SA und RJM Corporation (EC) Limited (toliau – 2019 m. spalio 18 d. sprendimas).

 Procesas ir šalių reikalavimai

18      Šį ieškovių pareikštą ieškinį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2019 m. liepos 25 d.

19      Ieškinyje ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

–        panaikinti 2019 m. birželio 7 d. sprendimą,

–        patenkinti prašymą gauti liudytojų parodymus.

20      Atskiru dokumentu (jį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2019 m. rugpjūčio 2 d.) ieškovės, remdamosi Bendrojo Teismo procedūros reglamento 86 straipsniu, paprašė leisti patikslinti ieškinį nurodant jame 2019 m. liepos 30 d., o ne 2019 m. birželio 7 d. sprendimą.

21      Komisija per nustatytą terminą nepateikė pastabų dėl ieškovių pareiškimo dėl patikslinimo.

22      Atskiru dokumentu (jį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2019 m. rugpjūčio 7 d.) ieškovės pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagal SESV 278 straipsnį ir Procedūros reglamento 156 straipsnį; jos iš esmės prašė sustabdyti 2019 m. liepos 30 d. sprendimo vykdymą ir sutarties sudarymo procedūrą.

23      2019 m. rugsėjo 13 d. Nutartimi Intering ir kt. / Komisija (T‑525/19 R, nepaskelbta Rink., EU:T:2019:606) Bendrojo Teismo pirmininkas atmetė šį prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir atidėjo bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.

24      Atskiru dokumentu (jį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2019 m. spalio 9 d.) ieškovės pateikė naują prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagal SESV 278 straipsnį ir Procedūros reglamento 156 straipsnį; juo iš esmės prašyta sustabdyti 2019 m. liepos 30 d. sprendimo vykdymą ir sutarties sudarymo procedūrą.

25      2019 m. lapkričio 11 d. Nutartimi Intering ir kt. / Komisija (T‑525/19 R II, nepaskelbta Rink., EU:T:2019:787) Bendrasis Teismas atmetė minėtą ieškovių prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir atidėjo bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.

26      2019 m. spalio 8 d. Bendrojo Teismo kanceliarija gavo Komisijos atsiliepimą į ieškinį.

27      Atsiliepime į ieškinį Komisija Bendrojo Teismo prašo:

–        atmesti ieškinį,

–        atmesti ieškovių prašymą dėl liudytojų parodymų,

–        priteisti iš ieškovių bylinėjimosi išlaidas.

28      2019 m. gruodžio 4 d. ieškovės Bendrojo Teismo kanceliarijai pateikė dubliką.

29      Dublike ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

–        priimti sprendimą pagal pareiškimą dėl patikslinimo,

–        panaikinti 2019 m. spalio 18 d. sprendimą,

–        patenkinti prašymą gauti liudytojų parodymus,

–        priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

30      2020 m. kovo 27 d. Bendrojo Teismo kanceliarija gavo Komisijos tripliką.

31      Triplike Komisija iš esmės prašo Bendrojo Teismo priimti sprendimą pagal atsiliepime į ieškinį pateiktus reikalavimus ir atmesti prašymą panaikinti 2019 m. spalio 18 d. sprendimą.

32      Bendrasis Teismas (pirmoji kolegija), taikydamas Procedūros reglamento 106 straipsnio 3 dalį, nusprendė priimti sprendimą, nerengdamas žodinės proceso dalies.

 Dėl teisės

 Dėl tariamai Komisijos pažeistų Procedūros reglamento nuostatų, susijusių su atsiliepimo į ieškinį pateikimo terminu

33      Dublike ieškovės tvirtina, kad Komisija nepateikė atsiliepimo į ieškinį per nustatytą terminą ir prašymo pratęsti tą terminą, todėl jos galėjo prašyti, kad Bendrasis Teismas priimtų sprendimą už akių, tačiau to nepadarė.

34      Šiuo klausimu reikia konstatuoti, kad tokį ieškovių teiginį lemia painiava dėl datos, kada Bendrojo Teismo kanceliarija gavo atsiliepimą į ieškinį, ir datos, kada jis įteiktas ieškovėms.

35      Iš tiesų iš bylos medžiagos matyti, kad pagal 2018 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo sprendimo dėl procesinių dokumentų pateikimo ir įteikimo per taikomąją programą e-Curia 6 straipsnį ieškinys Komisijai įteiktas 2019 m. liepos 29 d., o Bendrasis Teismas atsiliepimą į ieškinį gavo 2019 m. spalio 8 d. Taigi atsiliepimą į ieškinį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo per Procedūros reglamento 81 straipsnio 1 dalyje nustatytą dviejų mėnesių terminą, kuris buvo pratęstas šio reglamento 60 straipsnyje numatytu terminu dėl nuotolių.

36      Tai, kad minėtas atsiliepimas ieškovėms buvo įteiktas pasibaigus šiam terminui, neturi jokios įtakos jo pateikimui Bendrojo Teismo kanceliarijai pagal atitinkamas Procedūros reglamento nuostatas. Taigi rašytinė proceso dalis buvo teisingai vykdoma.

37      Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, reikia atmesti ieškovių argumentą, kad Komisija nesilaikė Procedūros reglamento nuostatų, susijusių su atsiliepimo į ieškinį pateikimo terminu.

 Dėl prašymo panaikinti 2019 m. spalio 18 d. sprendimą

38      Reikia konstatuoti, kad ieškinyje pateiktais reikalavimais, patikslintais pateikus pareiškimą dėl patikslinimo, siekiama tik 2019 m. liepos 30 d. sprendimo panaikinimo. O dublike ieškovės jau prašė panaikinti 2019 m. spalio 18 d. sprendimą.

39      Net darant prielaidą, kad dublike ieškovės ketino pareikšti naują ieškinį dėl 2019 m. spalio 18 d. sprendimo panaikinimo, pakanka priminti, kad pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 21 straipsnį, taikomą Bendrajam Teismui pagal to paties statuto 53 straipsnį, į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą kreipiamasi pateikiant ieškinį kancleriui, o ne, kaip šiuo atveju, pateikiant dokumentą jau vykstant procesui.

40      Be to, darant prielaidą, kad ieškovės tik siekė pakeisti savo reikalavimus, kad jie apimtų ir 2019 m. spalio 18 d. sprendimą, reikia priminti, kad pagal Procedūros reglamento 76 straipsnį ieškovas privalo ieškinyje apibrėžti ginčo dalyką ir pateikti reikalavimus. Nors pagal to paties reglamento 84 straipsnio 1 dalį vykstant procesui galima pateikti naujus pagrindus su sąlyga, kad jie grindžiami teisinėmis arba faktinėmis aplinkybėmis, kurios tapo žinomos vykstant procesui, ji negali būti aiškinama kaip leidžianti ieškovui pateikti Sąjungos teismui naujus reikalavimus ir taip pakeisti ginčo dalyką arba ieškinio pobūdį (2019 m. lapkričio 7 d. Sprendimo Rose Vision / Komisija, C‑346/18 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2019:939, 43 punktas). Taigi, atsižvelgiant į Procedūros reglamento 86 straipsnyje numatytas aplinkybes, galima atsižvelgti tik į ieškinyje nurodytus reikalavimus, o ieškinio pagrįstumas turi būti nagrinėjamas remiantis tik jame pateiktais reikalavimais (2015 m. spalio 21 d. Sprendimo Petco Animal Supplies Stores / VRDT) – Gutiérrez Ariza (PETCO), T‑664/13, EU:T:2015:791, 25 punktas ir 2017 m. lapkričio 8 d. Sprendimo De Nicola / Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, T‑99/16, nepaskelbtas Rink., EU:T:2017:790, 28 punktas).

41      Taigi reikia išnagrinėti, ar prašymą panaikinti 2019 m. spalio 18 d. sprendimą apima Procedūros reglamento 86 straipsnyje nurodytos aplinkybės. Šios nuostatos 1 dalyje numatyta, kad kai aktas, kurį prašoma panaikinti, visiškai ar iš dalies pakeičiamas kitu aktu, kurio dalykas tas pats, prieš pasibaigiant žodinei proceso daliai arba prieš Bendrajam Teismui priimant sprendimą išnagrinėti bylą nerengiant žodinės proceso dalies ieškovas gali patikslinti ieškinį, kad atsižvelgtų į šią naują aplinkybę.

42      Reikia konstatuoti, kad nors 2019 m. spalio 18 d. sprendimas priimtas vėliau, nei pareikštas šis ieškinys, jis nepakeičia 2019 m. liepos 30 d. sprendimo, taip pat juo nepadaryta jokių pastarojo sprendimo pakeitimų.

43      Taigi darytina išvada, kad ieškovės negali remtis Procedūros reglamento 86 straipsniu, kad dublike patikslintų savo reikalavimus taip, kad jie apimtų ir 2019 m. spalio 18 d. sprendimą.

44      Vadinasi, prašymas panaikinti 2019 m. spalio 18 d. sprendimą yra akivaizdžiai nepriimtinas.

 Dėl ieškinio, pareikšto dėl 2019 m. liepos 30 d. sprendimo

45      Reikia priminti, kad, kaip nurodyta šio sprendimo 13 punkte, 2019 m. liepos 30 d. sprendimu Komisija informavo ieškoves, kad, pirma, 2019 m. birželio 7 d. sprendimas buvo panaikintas dėl nepakankamai aiškiai suformuluoto skelbimo apie pirkimą 17.2 punkto c papunktyje nurodyto atrankos kriterijaus ir, antra, jų paraiška buvo dar kartą atmesta dėl to, kad joje nebuvo jokio įrodymo, kad tenkinamas šio skelbimo 17.2 punkto a papunktyje numatytas techninio ir profesinio pajėgumo kriterijus.

46      Grįsdamos savo prašymą panaikinti 2019 m. liepos 30 d. sprendimą ieškovės nurodo septynis pagrindus. Pirmasis susijęs su skaidrumo, proporcingumo ir vienodo požiūrio principų pažeidimu, nes Komisija nepaaiškino, kodėl jai kilo abejonių dėl ieškovių pateiktų dokumentų. Antrasis pagrindas susijęs su tuo, kad pažeisti skaidrumo ir proporcingumo principai, taip pat 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018, p. 1, toliau – Finansinis reglamentas), nuostatos, nes Komisija nenurodė priežasčių, dėl kurių pašalino ieškoves iš tolesnės viešojo pirkimo procedūros ir nesuteikė galimybės susipažinti su išsamia vertinimo ataskaita bei informacija, susijusia su kandidatų, įtrauktų į ribotą sąrašą, pranašumais ir charakteristikomis. Trečiasis pagrindas susijęs su bendrojo principo, pagal kurį pirkimo dokumentai neturi būti keičiami vykstant konkurso procedūrai, pažeidimu. Ketvirtasis – su 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 231/2014, kuriuo sukuriama pasirengimo narystei pagalbos priemonė (IAP II) (OL L 77, 2014, p. 11), 5 straipsnio 1 ir 2 dalių ir 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 236/2014, kuriuo nustatomos bendros Sąjungos finansavimo priemonių įgyvendinimo taisyklės ir tvarka (OL L 77, 2014, p. 95), 1 straipsnio 3 ir 6 dalių pažeidimu. Penktasis pagrindas pateiktas dėl dokumento „Viešieji pirkimai ir dotacijos Europos Sąjungos išorės veiksmų srityje – Praktinės gairės“ nuostatų pažeidimo, kiek tai susiję su skelbimo apie pirkimą 17 punktu. Šeštasis ieškinio pagrindas susijęs su 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001, p. 43) nuostatų pažeidimu dėl to, kad Komisija nemotyvavo savo sprendimo pašalinti ieškoves iš tolesnės konkurso procedūros ir neleido joms susipažinti su išsamia vertinimo ataskaita bei informacija apie į ribotą sąrašą įtrauktų kandidatų pranašumus ir charakteristikas. Galiausiai septintasis ieškinio pagrindas susijęs su skelbimo apie pirkimą 17.2 punkto a papunktyje nurodytų atrankos kriterijų, kuriuos Komisija taikė neteisingai, pažeidimu.

47      Šioje byloje pirmiausia reikia išnagrinėti trečiąjį pagrindą, kurį sudaro dvi dalys.

48      Pirmoje dalyje ieškovės, remdamosi Finansinio reglamento 166 straipsnio 2 dalies pirmu sakiniu ir 167 straipsnio 1 dalies c punktu, tvirtina, kad Komisija pažeidė bendrąjį principą, pagal kurį skelbimo apie konkursą dokumentai neturi būti keičiami vykstant procedūrai, turint omenyje, kad, panaikinus skelbimo apie pirkimą 17.2 punkto c papunktyje nurodytą kriterijų, jų paraiškos buvo vertinamos remiantis pokriterijais ir aiškinimais, kurių nebuvo galima pagrįsti jokia nagrinėjamų dokumentų nuostata.

49      Antroje dalyje ieškovės ginčija pačią atrankos procedūros eigą. Jos teigia, kad padariusi tokį esminį išankstinės atrankos procedūros pakeitimą, koks yra atrankos kriterijaus, nurodyto skelbimo apie pirkimą 17.2 punkto c papunktyje, panaikinimas, Komisija taip šiurkščiai pažeidė vienodo požiūrio principą, kad reikėjo iš naujo pradėti konkurso procedūrą.

50      Komisija ginčija ieškovių argumentus.

51      Pirmiausia reikia išnagrinėti trečiojo pagrindo antrą dalį.

52      Šiuo klausimu reikia priminti, kad Finansinio reglamento 160 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog visos visiškai arba iš dalies iš biudžeto finansuojamos sutartys sudaromos laikantis skaidrumo, proporcingumo, vienodo požiūrio taikymo ir nediskriminavimo principų.

53      Vienodo požiūrio į konkurso dalyvius principas, kurio tikslas – skatinti sveiką ir veiksmingą konkurenciją tarp viešajame pirkime dalyvaujančių įmonių, be kita ko, reikalauja, kad visiems dalyviams būtų sudarytos vienodos sąlygos tiek tuomet, kai jie rengia pasiūlymus, tiek tuomet, kai šie vertinami (žr. 2005 m. lapkričio 24 d. Sprendimo ATI EAC e Viaggi di Maio ir kt., C‑331/04, EU:C:2005:718, 22 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

54      Šis vienodo požiūrio principas taip pat apima skaidrumo pareigą, kad būtų galima patikrinti, ar jo laikomasi (2002 m. gruodžio 12 d. Sprendimo Universale-Bau ir kt., C‑470/99, EU:C:2002:746, 91 punktas).

55      Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad viešojo pirkimo sutarties dalyką ir laimėtojo nustatymo kriterijus reikia aiškiai nustatyti nuo pat to pirkimo procedūros pradžios (2012 m. gegužės 10 d. Sprendimo Komisija / Nyderlandai, C‑368/10, EU:C:2012:284, 56 punktas).

56      Be to, vienodo požiūrio ir viešojo pirkimo procedūrų skaidrumo principai reiškia, kad perkančiosios organizacijos privalo vienodai aiškinti laimėtojo nustatymo kriterijus per visą procedūrą (žr. 2001 m. spalio 18 d. Sprendimo SIAC Construction, C‑19/00, EU:C:2001:553, 43 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją) ir juo labiau nekeisti laimėtojo nustatymo kriterijų vykstant procedūrai (2003 m. gruodžio 4 d. Sprendimo EVN ir Wienstrom, C‑448/01, EU:C:2003:651, 93 punktas).

57      Tuo remiantis darytina išvada, kad tuo atveju, kai perkančioji organizacija panaikina sprendimą dėl laimėtojo nustatymo kriterijaus, ji negali, ignoruodama šį kriterijų, teisėtai tęsti viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūros, nepažeisdama vienodo požiūrio ir skaidrumo principų, nes tai prilysta nagrinėjamai procedūrai taikomų kriterijų pakeitimui (pagal analogiją žr. 2003 m. gruodžio 4 d. Sprendimo EVN ir Wienstrom, C‑448/01, EU:C:2003:651, 94 punktą).

58      Ši jurisprudencija mutatis mutandis taikoma atrankos kriterijams.

59      Iš tiesų, nors per pirmąjį riboto konkurso etapą taikomi atrankos kriterijai yra objektyvesni, nes neapima lyginamųjų svorių taikymo, vis dėlto vieno iš tų kriterijų panaikinimas per konkurso procedūrą gali turėti pasekmių ir pažeisti vienodo požiūrio principą. Taigi toks panaikinimas turi įtakos visiems konkurso procedūroje dalyvavusiems kandidatams, kurie buvo pašalinti iš konkurso, nes neatitiko atrankos kriterijaus, kuris vėliau buvo panaikintas. Be to, minėtas panaikinimas turi įtakos visų potencialių kandidatų, kurie nedalyvavo konkurse, padėčiai, visų pirma dėl to, kad jie manė negalintys tenkinti kriterijaus, kuris vėliau buvo panaikintas, jiems nežinant.

60      Taigi reikia konstatuoti, kad panaikinusi skelbimo apie pirkimą 17.2 punkto c papunktyje nurodytą kriterijų ir tęsdama viešojo pirkimo procedūrą Komisija neįvykdė įsipareigojimų pagal vienodo požiūrio principą ir iš jo išplaukiančią skaidrumo pareigą, kaip jie išaiškinti šio sprendimo 53–57 punktuose nurodytoje Teisingumo Teismo jurisprudencijoje.

61      Šios išvados negali paneigti Komisijos argumentas, kad skelbimo apie pirkimą 17.2 punkto c papunktyje nurodyto kriterijaus panaikinimas niekaip nepakeitė situacijos, susijusios su šio skelbimo 17.2 punkto a papunkčiu, dėl kurio netenkinimo ieškovės nebuvo atrinktos 2019 m. birželio 7 d. sprendime.

62      Iš tikrųjų tuo atveju, jei Komisija būtų nutraukusi vykdomą sutarties sudarymo procedūrą ir paskelbusi naują skelbimą apie pirkimą dėl tos pačios sutarties, negalima preziumuoti, kad skelbimo apie pirkimą 17.2 punkto a papunktyje numatytas kriterijus būtų suformuluotas identiškai. Taip pat negalima atmesti galimybės, kad Komisija būtų ir toliau taikiusi skelbimo apie pirkimą 17.2 punkto c papunktyje numatytą kriterijų, tik aiškiau suformuluotą.

63      Bet kuriuo atveju reikia konstatuoti, kad darant tokią prielaidą ieškovės būtų galėjusios pateikti Komisijai 2019 m. birželio 28 d. rašte nurodytą informaciją ir dokumentus, į kuriuos nebuvo atsižvelgta per procedūrą, per kurią buvo priimtas 2019 m. liepos 30 d. sprendimas, nes jie buvo pateikti pasibaigus pradiniam paraiškų pateikimo terminui. Be to, jos taip pat būtų turėjusios galimybę pateikti kitą informaciją ir kitus dokumentus. Taigi negalima atmesti galimybės, kad per naują procedūrą ir remdamasi naujais įrodymais Komisija būtų galėjusi nuspręsti, kad ieškovės iš tikrųjų atitiko naujo skelbimo apie pirkimą 17.2 punkto a papunkčio kriterijų, jeigu jis būtų paliktas galioti.

64      Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, kad reikia pripažinti pagrįsta trečiojo pagrindo antrą dalį.

65      Tuo remiantis darytina išvada, kad reikia panaikinti 2019 m. liepos 30 d. sprendimą, nesant reikalo nagrinėti nei trečiojo pagrindo pirmos dalies ar kitų ieškovių nurodytų pagrindų, nei priimti sprendimo dėl jų prašymo taikyti tyrimo priemones, susijusio su konsorciumo vadovaujančio nario darbuotojo šaukimu, kad jis paliudytų savo patirtį, kurios reikalauta pagal konkurso sąlygas.

 Dėl bylinėjimosi išlaidų

66      Pagal Procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalį iš pralaimėjusios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, jei laimėjusi šalis to reikalavo. Kadangi Komisija pralaimėjo bylą, ji turi padengti ieškovių išlaidas pagal šių pateiktus reikalavimus, įskaitant išlaidas, susijusias su procedūromis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (pirmoji kolegija)

nusprendžia:

1.      Panaikinti 2019 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimą Ares(2019)4979920 atmesti Intering Sh.p.k, Steinmüller Engineering GmbH, Deling d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge ir ZM-Vikom d.o.o. za proizvodnju, konstrukcije i montažu paraišką dalyvauti ribotame viešojo pirkimo sutarties sudarymo konkurse, pateiktą atsiliepiant į kvietimą dalyvauti pirkime EuropeAid/140043/DH/WKS/XK.

2.      Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.      Komisija padengia bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas, patirtas per procedūras dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

Kanninen

Porchia

Stancu

Paskelbta 2021 m. balandžio 21 d. viešame teismo posėdyje Liuksemburge.

Parašai.


*      Proceso kalba: vokiečių.