Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 10. januar 2018 – Eva Glawischnig-Piesczek mod Facebook Ireland Limited

(Sag C-18/18)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Oberster Gerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Eva Glawischnig-Piesczek

Sagsøgt: Facebook Ireland Limited

Præjudicielle spørgsmål

Er artikel 15, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF 1 af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (»direktivet om elektronisk handel«) generelt til hinder for en af de nedenfor anførte forpligtelser for en host provider, som ikke omgående har fjernet ulovlig information, dvs. ikke kun at fjerne denne ulovlige information som omhandlet i direktivets artikel 14, stk. 1, litra a), men også anden ordret identisk information:

a.a. i hele verden?

a.b. i den pågældende medlemsstat?

a.c. fra den pågældende bruger i hele verden?

a.d. fra den pågældende bruger i den pågældende medlemsstat?

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende: Gælder dette også for informationer med samme betydning?

Gælder dette også for informationer med samme betydning, så snart operatøren har fået kendskab til denne omstændighed?

____________

1     EUT 2000, L 178, s. 1.