Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 10.1.2018 – Eva Glawischnig-Piesczek v. Facebook Ireland Limited

(asia C-18/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberster Gerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Eva Glawischnig-Piesczek

Vastaaja: Facebook Ireland Limited

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8.6.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY1 (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) 15 artiklan 1 kohta yleisesti esteenä jäljempänä kuvatuille velvoitteille, joita sovelletaan laittomien tietojen välittömän poistamisen laiminlyöneeseen hosting-palvelun tarjoajaan, erityisesti kun kyse ei ole yksinomaan mainitun direktiivin 14 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista laittomista tiedoista vaan myös muista samassa sanamuodossa esitetyistä tiedoista,

a.a. maailmanlaajuisesti?

a.b. kyseisessä jäsenvaltiossa?

a.c. kyseisen käyttäjän osalta maailmanlaajuisesti?

a.d. kyseisen käyttäjän osalta kyseisessä jäsenvaltiossa?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, koskeeko tämä kussakin tapauksessa myös merkitykseltään vastaavia tietoja?

Koskeeko tämä myös merkitykseltään vastaavia tietoja siitä lähtien kun ylläpitäjä on saanut tiedon kyseisestä seikasta?

____________

1 EYVL 2000, L 178, s. 1.