Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 10. januára 2018 – Eva Glawischnig-Piesczek/Facebook Ireland Limited

(vec C-18/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberster Gerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Eva Glawischnig-Piesczek

Žalovaná: Facebook Ireland Limited

Prejudiciálne otázky

Bráni článok 15 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode)1 vo všeobecnosti niektorej z nižšie uvedených povinností host providera [poskytovateľ hostingu], ktorý nezákonné informácie bezodkladne neodstránil, konkrétne povinnosti odstrániť nielen tieto nezákonné informácie v zmysle článku 14 ods. 1 písm. a) smernice, ale aj iné informácie rovnakého znenia:

a.a. celosvetovo?

a.b. v danom členskom štáte?

a.c. vo vzťahu k danému používateľovi celosvetovo?

a.d. vo vzťahu k danému používateľovi v danom členskom štáte?

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku: Platí to aj pre informácie rovnakého významu?

Platí to aj pre informácie rovnakého významu, akonáhle sa o tejto okolnosti dozvedel prevádzkovateľ?

____________

1 Ú. v. ES. L 178, 2000, s. 1; Mim. vyd. 13/025, s. 399.