Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 3.10.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberster Gerichtshof – Itävalta) – Eva Glawischnig-Piesczek v. Facebook Ireland Ltd

(asia C-18/18)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Tietoyhteiskunta – Palvelujen vapaa liikkuvuus – Direktiivi 2000/31/EY – Välittäjinä toimivien palveluntarjoajien vastuu – 14 artiklan 1 ja 3 kohta – Hosting-palvelujen tarjoaja – Mahdollisuus vaatia palveluntarjoajaa lopettamaan tai estämään väärinkäytökset – 18 artiklan 1 kohta – Velvoitteen henkilölliset, aineelliset ja alueelliset rajat – 15 artiklan 1 kohta – Yleisen seurantavelvollisuuden puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberster Gerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Eva Glawischnig-Piesczek

Vastaaja: Facebook Ireland Ltd

Tuomiolauselma

Tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8.6.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) 15 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että se ei ole esteenä sille, että jäsenvaltion tuomioistuin voi

velvoittaa hosting-palvelun tarjoajan poistamaan tämän tallettamat tiedot, joiden sisältö on sama kuin aiemmin laittomiksi todettujen tietojen, tai estämään niihin pääsyn riippumatta siitä, kuka on esittänyt kyseisten tietojen tallentamista koskevan pyynnön

velvoittaa hosting-palvelun tarjoajan poistamaan tämän tallettamat tiedot, joiden sisältö vastaa aiemmin laittomiksi todettuja tietoja, tai estämään niihin pääsyn, kunhan tällaisiin velvoitteisiin perustuva kyseessä olevien tietojen seuranta ja etsiminen rajoittuvat tietoihin, joilla välitetään viesti, jonka sisältö on olennaisilta osin muuttamaton laittomaksi todettuun sisältöön nähden, ja jotka sisältävät velvoitteissa yksilöidyt erityiset seikat, ja kunhan erot kyseisen sisällön, joka vastaa aiemmin laittomaksi todettua sisältöä, muotoilussa eivät edellytä kyseessä olevalta hosting-palvelujen tarjoajalta kyseisen sisällön itsenäistä arviointia, ja

velvoittaa hosting-palvelujen tarjoajan poistamaan velvoitteissa tarkoitetut tiedot tai estämään niihin pääsyn maailmanlaajuisesti merkityksellisen kansainvälisen oikeuden sallimissa rajoissa.

____________

1 EUVL C 104, 19.3.2018.