Language of document :

5. märtsil 2021 esitatud hagi – Euroopa Parlament versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-144/21)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Parlament (esindajad: L. Visaggio, C. Ionescu Dima, M. Menegatti)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni 18. detsembri 2020. aasta rakendusotsuse C(2020) 8797, millega antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/20061 alusel osaline autoriseering kroomtrioksiidi teatud kasutusaladele (Chemservice GmbH  jt), artikli 1 lõiked 1 ja 5 ning artiklid 2, 3, 4, 5, 7, 9 ja 10 osas, mis puudutab autoriseeringuid kasutusaladele 2, 4 ja 5 (ja kasutusalale 1 seoses segude töötlemisega kasutusaladele 2, 4 ja 5) numbritega REACH/20/18/0–REACH/20/18/27;

teise võimalusena tühistada komisjoni 18. detsembri 2020. aasta rakendusotsus C(2020) 8797 tervikuna;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitab oma hagi põhjendamiseks ühe väite, mille kohaselt on vaidlustatud otsuse vastuvõtmisel rikutud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 60 lõigetes 4 ja 7 sätestatud nõudeid, mistõttu tuleks see tühistada osas, mis puudutab autoriseeringu andmist kasutusaladele 2, 4 ja 5 (ja kasutusalale 1 seoses segude töötlemisega kasutusaladele 2, 4 ja 5) numbritega REACH/20/18/0–REACH/20/18/27. Teise võimalusena, kui Euroopa Kohus peaks leidma, et vaidlustatud otsusega antud autoriseeringud kasutusalale 6 numbritega REACH/20/18/28–REACH/20/18/34 on sedavõrd lahutamatult seotud autoriseeringutega teistele kasutusaladele, et autoriseeringud kasutusaladele 2, 4 ja 5 (ja kasutusalale 1 seoses segude töötlemisega kasutusaladele 2, 4 ja 5) ei ole vaidlustatud otsusest eraldatavad, leiab hageja, et otsus tuleks tühistada tervikuna.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT 2006, L 396, lk 1).