Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 14. září 2011 - A v. Komise

(Věc F-12/09)1

"Veřejná služba - Úředníci - Nemoc z povolání - Vztah mezi postupy stanovenými v článcích 73 a 78 služebního řádu - Prozatímní náhrada - Úhrada léčebných výloh - Přístup do osobního spisu"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: A (P., Francie) (zástupci: B. Cambier a A. Paternostre, advokáti)

Žalovaná: Komise (zástupci: J. Currall a J. Baquero Cruz, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh směřující k tomu, aby byla Komise prohlášena odpovědnou za určitá pochybení, kterých se údajně dopustila vůči žalobci v rámci řízení zahájeného na základě článku 73 služebního řádu, jakož i ke zrušení několika rozhodnutí zamítajících, aby byla na žalobce uplatněna ustanovení čl. 73 odst. 2 písm. b) služebního řádu, aby mu byl předán soubor dokumentů z jeho lékařského spisu a aby mu byly uhrazeny některé léčebné náklady. A dále návrh směřující k náhradě údajně utrpěné újmy.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Žalobci se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 113, 16.5.2009, s. 45.