Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 14 september 2011 A / Commissie

(Zaak F-12/09)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Beroepsziekte - Verband tussen procedures van artikelen 73 en 78 van het Statuut - Voorlopige vergoeding - Vergoeding van ziektekosten - Toegang tot persoonsdossier)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: A (P., Frankrijk) (vertegenwoordigers: B. Cambier en A. Paternostre, advocaten)

Verwerende partij: Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en J. Baquero Cruz, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, verzoek om de Commissie aansprakelijk te stellen voor bepaalde fouten die jegens de verzoekende partij zouden zijn gemaakt in het kader van de procedure op basis van artikel 73 van het Statuut alsmede nietigverklaring van een aantal besluiten houdende weigering om de bepalingen van artikel 73, lid 2, sub b, van het Statuut op de verzoekende partij toe te passen, haar een aantal documenten te doen toekomen die deel uitmaken van haar medisch dossier en haar bepaalde ziektekosten te vergoeden - Anderzijds, verzoek om vergoeding van de schade die zou zijn geleden.

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Verzoeker zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 113 16/05/09, blz. 45.