Language of document :

Жалба, подадена на 19 февруари 2009 г. - Peláez Jimeno/Парламент

(Дело F-13/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Josefina Peláez Jimeno (Relegem - Asse, Белгия) (представител: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Отмяна на решението на органа по назначаването да класира жалбоподателя като длъжностно лице стажант в степен и стъпка, по-ниски от тези, които е заемал като срочно нает служител.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението за класиране на органа по назначаването от 8 февруари 2008 г., с което жалбоподателят е класиран в нова категория "AST", степен 1, стъпка 5 като длъжностно лице стажант, което е било потвърдено с решението на Генералния секретар на Европейския парламент от 12 ноември 2008 г. за отхвърляне на жалбата;

да се осъди Европейският парламент да заплати съдебните разноски.

____________