Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2009 r. - Peláez Jimeno przeciwko Parlementowi

(Sprawa F-13/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Josefina Peláez Jimeno (Relegem - Asse, Belgia) (przedstawiciel: Casado García-Hirschfeld, adwokat)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego zaszeregowującej skarżącą jako urzędnika w okresie próbnym do grupy zaszeregowania i stopni niższych od zajmowanych przez nią jako pracownik tymczasowy.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 8 lutego 2008 r. o zaszeregowaniu, zgodnie z którą skarżąca jako urzędnik w okresie próbnym została zaszeregowana do nowej kategorii "AST" grupa zaszeregowania 1, stopień 5, co zostało potwierdzone decyzją oddalającą zażalenie przez Sekretarza Generalnego Parlamentu Europejskiego;

obciążenie Parlamentu europejskiego kosztami postępowania.

____________