Language of document :

Sag anlagt den 8. februar 2009 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-11/09)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved avvocato G. Cipressa)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af den afgørelse, hvorved sagsøgte afslog en ansøgning om godtgørelse med 100% af de udgifter til lægehjælp, som sagsøgeren har afholdt

Sagsøgerens påstande

Afslaget på sagsøgerens to ansøgninger af 27. december 2007 om godtgørelse af udgifter til lægehjælp annulleres.

Om fornødent annulleres notatet af 16. oktober 2008

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren 356,18 EUR som 100 % godtgørelse af dennes udgifter til lægehjælp eller et mindre beløb, som Personaleretten finder rimeligt og retfærdigt, med tillæg af renter med virkning fra den første dag i den femte måned efter den dato, hvorpå begge ansøgninger nåede frem til adressaten i størrelsesordenen 10% årligt med renters rente, eller med den rentesats, med den renters rente og med virkning fra den dato, som Personaleretten finder rimelig.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________