Language of document :

Žaloba podaná 8. februára 2009 - Marcuccio/Komisia

(vec F-11/09)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktorým žalovaná zamietla žiadosť o náhradu v rozsahu 100 % niektorých liečebných nákladov, ktoré vznikli žalobcovi

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie o zamietnutí dvoch žiadostí z 27. decembra 2007 týkajúcich sa zaplatenia liečebných nákladov, ktoré vznikli žalobcovi,

zrušiť v nevyhnutnom rozsahu oznámenie zo 16. októbra 2008,

uložiť Komisii Európskych spoločenstiev povinnosť zaplatiť žalobcovi z dôvodu náhrady liečebných nákladov do výšky 100 % sumu 356,18 eur alebo sumu nižšiu, ktorú bude Súd pre verejnú službu považovať za spravodlivú a primeranú, a ďalej úroky z tejto sumy od prvého dňa piateho mesiaca odo dňa, keď boli obe žiadosti doručené svojmu adresátovi, vo výške 10 % ročne s ročnou kapitalizáciou alebo vo výške s kapitalizáciou a s dies a quo, ktoré Súd pre verejnú službu bude považovať za spravodlivé,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________