Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 15. decembra 2010 - Almeida Campos a i./Rada

(vec F-14/09)1

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Povyšovanie za rok 2008 - Porovnávacie hodnotenie zásluh referentov na pracovných miestach lingvistov a referentov na všeobecných pracovných miestach referentov)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyne: Ana Maria Almeida Campos (Brusel, Belgicko) a i. (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer, G. Kimberley, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutí menovacieho orgánu, ktorými nepovýšil žalobkyne do platovej triedy AD 12 v rámci povyšovania za rok 2008, a v prípade, ak je to potrebné, zrušenie rozhodnutí o povýšení úradníkov do tejto platovej triedy v rámci toho istého povyšovania, ktorých mená sú uvedené na zozname povýšených úradníkov uverejnenom v oznámení zamestnancom č. 72/08 z 21. apríla 2008

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutia, ktorými Rada Európskej únie odmietla povýšiť A. M. Almeida Campos, R. Dariol, S. Morello a K. Verstreken do platovej triedy AD 12 v rámci povyšovania za rok 2008, sa zrušujú.

2.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.    Rada Európskej únie je povinná nahradiť všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 90, 18.4.2009, s. 40.