Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 12 maja 2010 r. - Peláez Jimeno przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-13/09)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Uprzednie zażalenie - Termin na wniesienie zażalenia - Przekroczenie terminu - Dowód - Były członek personelu tymczasowego - Powołanie na urzędnika - Artykuł 5 ust. 4 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego - Równość traktowania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Peláez Jimeno (Relegem-Asse, Belgia) (przedstawiciel: adwokat M. Casado García-Hirschfeld)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: początkowo C. Burgos i K. Zejdová, następnie K. Zejdová i S. Seyr, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego zaszeregowującej skarżącą jako urzędnika w okresie próbnym do grupy zaszeregowania i stopnia niższych od zajmowanych przez nią w charakterze członka personelu tymczasowego.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Peláez Jimeno zostaje obciążona całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 90 z 18.4.2009, s. 40.