Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varhoven administrativen sad (Bulharsko) 8. decembra 2020 – Veridos GmbH/Minister vnútra Bulharskej republiky, Mühlbauer ID Services GmbH – S&T

(vec C-669/20)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Varhoven administrativen sad

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Veridos GmbH

Odporcovia v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Minister vnútra Bulharskej republiky, Mühlbauer ID Services GmbH – S&T

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 56 smernice 2014/24/EÚ1 v spojení s jej článkom 69, resp. článkom 38 smernice 2009/81/ES2 v spojení s jej článkom 49, vykladať v tom zmysle, že verejný obstarávateľ v prípade objektívnej neuplatniteľnosti kritéria stanoveného vnútroštátnym zákonom pre posudzovanie ponúk s neobvykle nízkou cenou a ak verejný obstarávateľ nevybral a vopred neoznámil iné kritérium, nie je povinný skúmať, či ide o ponuku s neobvykle nízkou cenou?

2.    Článok 56 smernice 2014/24 v spojení s jej článkom 69, resp. článkom 38 smernice 2009/81 v spojení s jej článkom 49, sa má vykladať v tom zmysle, že verejný obstarávateľ je povinný skúmať, či ide o ponuky s neobvykle nízkou cenou len v tom prípade, ak v súvislosti s akoukoľvek ponukou existujú pochybnosti, alebo sa musí verejný obstarávateľ v každom prípade presvedčiť o serióznosti predložených ponúk, pričom v tomto ohľade uvedie príslušné odôvodnenie?

3.    Platí takáto požiadavka pre verejného obstarávateľa v prípade, ak boli predložené dve ponuky v rámci verejného obstarávania?

4.    Má sa článok 47 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že posúdenie verejného obstarávateľa, že neexistujú nijaké pochybnosti v súvislosti s existenciou ponuky s neobvykle nízkou cenou, resp. jeho presvedčenie, že uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste, predložil vo verejnom obstarávaní serióznu ponuku, podlieha súdnemu preskúmaniu?

5.    V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku: Má sa článok 47 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že verejný obstarávateľ vo verejnom obstarávaní, ktorý neoveril, či ide o ponuku s neobvykle nízkou cenou, je povinný vysvetliť a odôvodniť, prečo v súvislosti s existenciou ponuky s neobvykle nízkou cenou, t. j. v súvislosti so serióznosťou ponuky umiestnenej na prvom mieste, nejestvujú nijaké pochybnosti?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 65).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 216, 2009, s. 76).