Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam (Holandsko) 7. decembra 2020 – Európsky zatykač proti X; ďalší účastník konania: Openbaar Ministerie

(vec C-665/20)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Amsterdam

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Európsky zatykač proti: X

Ďalší účastník konania: Openbaar Ministerie

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 4 bod 5 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV1 vykladať v tom zmysle, že vykonávajúci súdny orgán v prípade, ak sa členský štát rozhodne prebrať toto ustanovenie do vnútroštátneho práva, musí mať v súvislosti s otázkou, či sa výkon európskeho zatykača má odmietnuť, určitú voľnú úvahu?

2.    Má sa pojem „rovnaké činy“ v článku 4 bode 5 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV vykladať v rovnakom zmysle ako v článku 3 bode 2 tohto rámcového rozhodnutia, a v prípade ak nie, ako sa má tento pojem v prvom uvedenom ustanovení vykladať?

3.    Má sa podmienka podľa článku 4 bodu 5 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV, že „tento rozsudok bol vykonaný… alebo už nemôže byť vykonaný podľa práva krajiny vynášajúcej rozsudok“, vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje aj na situáciu, v ktorej vyžiadaná osoba bola za rovnaké činy s konečnou platnosťou odsúdená na trest odňatia slobody, ktorý čiastočne vykonala v štáte, ktorý vyniesol rozsudok, a ktorý jej vo zvyšku bol odpustený orgánom tohto štátu, ktorý nie je súdnym orgánom, v rámci všeobecnej amnestie, ktorá sa uplatňuje aj na odsúdených, ktorí rovnako ako vyžiadaná osoba spáchali závažné trestné činy, a ktorá nespočíva na racionálnych úvahách trestnopolitickej povahy?

____________

1 Rámcové rozhodnutie Rady z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 2002, s. 3; Mim. vyd. 19/006, s. 34).