Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 1.12.2020 – Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht v. TB

(asia C-646/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht

Vastapuoli: TB

Muu osapuoli: Standesamt Mitte von Berlin, RD

Ennakkoratkaisukysymykset

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta 27.11.2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/20031 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 2 artiklan 4 alakohdan, 21 artiklan 1 kohdan ja 46 artiklan tulkinnasta esitetään seuraavat kysymykset:

1.    Onko Italiassa 12.9.2014 annetun asetuksen (decreto legge) nro 132 (DL nro 132/2014) 12 §:n perusteella vahvistettu avioliiton purkaminen Bryssel II a -asetuksessa tarkoitettu avioeroa koskeva ratkaisu?

2.    Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko Italiassa 12.9.2014 annetun asetuksen (decreto legge) nro 132 (DL nro 132/2014) 12 §:n perusteella vahvistettua avioliiton purkamista kohdeltava Bryssel II a -asetuksen virallisia asiakirjoja ja sopimuksia koskevan 46 artiklan mukaisesti?

____________

1 Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta 27.11.2003 annettu asetus (EY) No 2201/2003 (Bryssel II a -asetus) (EYVL 2003, L 228, s. 1).