Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 1. decembra 2020 - Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht/TB

(Zadeva C-646/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Vlagateljica revizije zoper sklep: Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht

Nasprotna stranka v postopku z revizijo zoper sklep: TB

Ob udeležbi: Standesamt Mitte von Berlin, RD

Vprašanji za predhodno odločanje

Glede razlage člena 1(1)(a), člen 2, točka 4, člena 21(1) in člena 46 Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/20001 sta zastavljeni naslednji vprašanji:

1.    Ali gre pri razvezi zakonske zveze na podlagi člena 12 italijanske uredbe-zakona (Decreto Legge) št. 132 z dne 12. septembra 2014 (DL št. 132/2014) za odločbo o razvezi v smislu Uredbe Bruselj IIa?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: Ali je treba razvezo zakonske zveze na podlagi člena 12 italijanske uredbe-zakona (Decreto Legge) št. 132 z dne 12. septembra 2014 (DL št. 132/2014) obravnavati v skladu z ureditvijo iz člena 46 Uredbe Bruselj IIa o javnih listinah in dogovorih?

____________

1     Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 243).