Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 1 december 2020 – Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht mot TB

(Mål C-646/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht

Motpart: TB

Ytterligare deltagare i rättegången Standesamt Mitte von Berlin och RD

Tolkningsfrågor

För tolkningen av artiklarna 1.1 a, 2.4, 21.1 och 46 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/20001 ställs följande frågor

1.    Utgör upplösning av äktenskap enligt artikel 12 i det italienska lagdekretet (decreto-legge) nr 132 av den 12 september 2014 (lagdekret nr 132/2014) ett avgörande rörande äktenskapsskillnad, i den mening som avses i Bryssel IIa-förordningen?

2.    För det fall att fråga 1 besvaras nekande: Ska upplösning av äktenskap enligt artikel 12 i det italienska lagdekretet (decreto-legge) nr 132 av den 12 september 2014 (lagdekret nr 132/2014) hanteras i enlighet med Bryssel IIa-förordningens artikel 46 om officiella handlingar och överenskommelser?

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (EUT L 338, 2003, s. 1).