Language of document :

2020 m. lapkričio 26 d. Tribunal du travail de Liège (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VT / Centre public d'action sociale de Líège (CPAS)

(Byla C-641/20)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal du travail de Liège

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: VT

Atsakovas: Centre public d'action sociale de Líège (CPAS

Prejudiciniai klausimai

Jeigu valstybė narė nusprendžia pagal Direktyvos 2011/951 11 straipsnį panaikinti asmeniui pabėgėlio statusą ir tuo remdamasi panaikinti jo leidimą gyventi šalyje ir įpareigoti išvykti iš šalies, ar 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse2 7 ir 13 straipsniai, siejant juos su Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu, turi būti aiškinami taip, kad pagal juos suinteresuotasis asmuo išlaiko teisę laikinai gyventi šalyje ir socialines teises, kol teisme nagrinėjamas ieškinys dėl sprendimo panaikinti leidimą gyventi šalyje ir grąžinimo?

____________

1     2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (OL L 337, 2011, p. 9).

2     OL L 348, 2008, p. 98.