Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Португалия), постъпило на 1 декември 2020 г. — XG/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Дело C-647/20)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Страни в главното производство

Жалбоподател: XG

Ответник: Autoridade Tributária e Aduaneira

Преюдициален въпрос

Могат ли капиталовите печалби от сделки с недвижими имоти, състоящи се в продажбата на недвижим имот, придобит от португалска гражданка, която не е установена в Европейския съюз, да бъдат облагани по дискриминационен начин, по-неблагоприятно в сравнение с установените в страната данъчнозадължени лица, които се ползват с намаление от 50 % на капиталовата печалба, която служи за основа при изчисляване на данъка върху доходите съгласно член 65, параграф 1, буква а) ДФЕС?

____________