Language of document :

Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Poznaniu (Окръжен съд Познан, Полша), постъпило на 26 ноември 2020 г. — W. J./L. J. и J. J., представлявани от законния си представител г-жа A. P.

(Дело C-644/20)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Страни в главното производство

Жалбоподател: W. J.

Ответници: L. J. и J. J., представлявани от законния си представител г-жа A. P.

Преюдициален въпрос

Следва ли член 3, параграфи 1 и 2 от Хагския протокол от 23 ноември 2007 г. за приложимото право към задължения за издръжка, одобрен от името на Европейската общност с Решение № 2009/941/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г.1 , да се тълкува в смисъл, че кредитор, който е дете, може да придобие ново обичайно място на пребиваване в държавата, в която то е било неправомерно задържано, ако съдът постанови връщането му в държавата, в която обичайно е пребивавало непосредствено преди неправомерното задържане?

____________

1     ОВ L 331, 2009 г., стр. 17.