Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio do Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Włochy) w dniu 27 listopada 2020 r. – Caruter s.r.l. / S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A., Comune di Basicò, Comune di Falcone, Comune di Fondachelli Fantina, Comune di Gioiosa Marea, Comune di Librizzi, Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, Comune di Montagnareale, Comune di Oliveri, Comune di Piraino, Comune di San Piero Patti, Regione Siciliana – Urega – Ufficio regionale espletamento gare d’appalti lavori pubblici Messina, Regione Siciliana – Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

(Sprawa C-624/20)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Consiglio do Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Caruter s.r.l.

Strona pozwana: S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A., Comune di Basicò, Comune di Falcone, Comune di Fondachelli Fantina, Comune di Gioiosa Marea, Comune di Librizzi, Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, Comune di Montagnareale, Comune di Oliveri, Comune di Piraino, Comune di San Piero Patti, Regione Siciliana – Urega – Ufficio regionale espletamento gare d’appalti lavori pubblici Messina, Regione Siciliana – Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 63 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/241 z dnia 26 lutego 2014 r. dotyczący instytucji wykorzystania zdolności innych podmiotów, w związku z zasadami swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług, o których mowa w art. 49 i 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), stoi na przeszkodzie stosowaniu włoskiego uregulowania krajowego w dziedzinie »kryteriów wyboru i wezwania do uzupełnienia oferty«, zawartego w art. 83 ust. 8 zdanie przedostatnie kodeksu zamówień publicznych ustanowionego dekretem ustawodawczym nr 50 z dnia 18 kwietnia 2016 r., zgodnie z którym w razie odwołania się do instytucji wykorzystania zdolności innych podmiotów (o której mowa w art. 89 kodeksu zamówień publicznych ustanowionego dekretem ustawodawczym nr 50 z dnia 18 kwietnia 2016 r.) przedsiębiorstwo umocowane musi w każdym przypadku spełniać wymogi i wykonywać świadczenia w przeważającym zakresie?

____________

1     Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. 2014, L 94, s. 65.).