Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Italien) den 27 november 2020 – Caruter s.r.l. mot S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A., Comune di Basicò, Comune di Falcone, Comune di Fondachelli Fantina, Comune di Gioiosa Marea, Comune di Librizzi, Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, Comune di Montagnareale, Comune di Oliveri, Comune di Piraino, Comune di San Piero Patti, Regione Siciliana - Urega - Ufficio regionale espletamento gare d’appalti lavori pubblici Messina, Regione Siciliana - Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

(Mål C-642/20)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Parter i det nationella målet

Klagande: Caruter s.r.l.

Motparter: S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A., Comune di Basicò, Comune di Falcone, Comune di Fondachelli Fantina, Comune di Gioiosa Marea, Comune di Librizzi, Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, Comune di Montagnareale, Comune di Oliveri, Comune di Piraino, Comune di San Piero Patti, Regione Siciliana - Urega - Ufficio regionale espletamento gare d’appalti lavori pubblici Messina, Regione Siciliana - Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

Tolkningsfråga

Utgör artikel 63 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/241 av den 26 februari 2014, som rör institutet åberopande av andra enheters kapacitet, jämförd med principerna om etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster i artiklarna 49 [FEUF] och 56 [FEUF], hinder för att tillämpa de italienska bestämmelserna om ”urvalskriterier och processledning från myndighetens sida” i den inskjutna satsen i den näst sista meningen i artikel 83.8 i Codice dei contratti pubblici (lagen om offentlig upphandling) i decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (lagstiftningsdekret nr 50 av den 18 april 2016), i den meningen att vid användning av institutet åberopande av andra enheters kapacitet (i artikel 89 i lagen om offentlig upphandling i lagstiftningsdekret nr 50 av den 18 april 2016) ska företrädaren för det anbudsgivande konsortiet under alla omständigheter till största delen uppfylla kraven och utföra tjänsterna?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 2014, s. 65).