Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 23. listopadu 2020 PV proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 30. ledna 2020 ve spojených věcech –T-786/16 a T-224/18, PV v. Komise

(Věc C-640/20 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: PV (zástupce: D. Birkenmaier, Rechtsanwalt)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek ze dne 30. ledna 2020 ve spojených věcech T-786/16 a T-224/18,

rozhodl projednávaný spor, jakož i spojené věci T-786/16 a T-224/18, tak jak to stanoví článek 170 jednacího řádu Soudního dvora,

uložil další účastnici řízení náhradu nákladů řízení ve věci C-111/20 P, jakož i všech dalších nákladů řízení ve věcech T-786/16, T-224/18, T-224/18 R1 a T-224/18 R2.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku souvisí s nesprávným výkladem článků 72 a 270 SFEU, článku 23 služebního řádu úředníků a s úvahou Tribunálu, podle níž je služební řád výhradním zdrojem práva při rozhodování sporů mezi zaměstnanci a orgány.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku souvisí s porušením článku 4 SEU, článku 41 Listiny a článku 11a služebního řádu.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vychází z porušení obecné právní zásady fraus omnia corrompit a článku 36 statutu Soudního dvora.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku souvisí s odmítnutím použití článků 1, 3, 4, 31 a 41 Listiny, jakož i článků 1e a 12a služebního řádu.

Pátý důvod se týká použití „nepravdivých tvrzení“, pokřiveného výkladu čl. 59 bodu 1 třetího a pátého pododstavce služebního řádu, jakož i porušení interního rozhodnutí Komise 92-2004 ze dne 6. července 2014.

Šestý důvod souvisí s úmyslnými protiprávními jednáními při uplatňování zásady výjimky neplnění v synallagmatických vztazích.

Sedmý důvod se vrací k porušení článku 41 Listiny, článku 25 služebního řádu, jakož i k úmyslným zamlčováním podvodného zneužití nevyplacených platů ve výši 21 593,64 € ze strany PMO.

Osmý důvod souvisí s neúmyslným zkreslením důsledků zrušení prvního disciplinárního řízení CMS 13/087.

Devátý důvod souvisí s porušením článku 15 Listiny.

Desátý, podpůrně uplatněný, důvod souvisí s porušením povinnosti rozhodnout ultra petita.

____________