Language of document :

A Törvényszék (ötödik tanács) T-786/16. és T-224/18. sz., PV kontra Bizottság ügyben 2020. január 30-án hozott ítélete ellen PV által 2020. november 23-án benyújtott fellebbezés

(C-640/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: PV (képviselő: D. Birkenmaier, Rechtsanwalt)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a T-786/16. és T-224/18. sz. egyesített ügyekben 2020. január 30-án hozott ítéletet;

a jelen jogvitát, valamint a T 786/16. és T-224/18. sz. egyesített ügyek bírálja el a Bíróság eljárási szabályzatának 170. cikkének megfelelően;

az ellenérdekű felet kötelezze a C-111/20. P. sz. ügy költségeinek, valamint a T-786/16., T-224/18., T-224/18. R1. és T-224/18. R2. sz. ügyekben felmerült minden más eljárási költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az első jogalap az EUMSZ 72. cikk és az EUMSZ 270. cikk, a személyzeti szabályzat 23. cikkének és a Törvényszék azon megfontolásának téves értelmezésére vonatkozik, hogy a személyzeti szabályzat az intézmények és azok alkalmazottai közötti jogviták elbírálásának kizárólagos jogforrása.

A második jogalap az EUSZ 4. cikk, a Charta 41. cikkének és a személyzeti szabályzat 11a. cikkének megsértésére vonatkozik.

A harmadik jogalap a „fraus omnia corrompit” általános jogelv és a Bíróság alapokmánya 36. cikkének megsértésére vonatkozik.

A negyedik jogalap a Charta 1., 3., 4., 31. és 41. cikkei, valamint a személyzeti szabályzat 1e. és 12a. cikkeinek elutasítására vonatkozik.

Az ötödik jogalap „intellektuális hamisítás” elkövetésére, a személyzeti szabályzat 59. cikke (1) bekezdése harmadik és ötödik albekezdésének elferdített értelmezésére, valamint a Bizottság 2014. július 6-i 92–2004 belső határozatának megsértésére vonatkozik.

A hatodik jogalap a kölcsönösségen alapuló viszonyokban a végrehajtás elmaradása kivételes jellegének elve alkalmazásával kapcsolatos gondatlanságra vonatkozik.

A hetedik jogalap a Charta 41. cikkének, a személyzeti szabályzat 25. cikkének, valamint 21.593,64 € díjazáshátralék PMO általi elsikkasztására vonatkozó információvisszatartásra vonatkozik.

A nyolcadik jogalap a CMS 13/087. sz. első fegyelmi eljárás megsemmisítéséhez fűződő következmények mulasztással történő elferdítésére vonatkozik.

A kilencedik jogalap a Charta 15. cikkének megsértésére vonatkozik.

A másodlagosan felhozott tizedik jogalap az „ultra petita” határozathozatal tilalmának megsértésére vonatkozik.

____________