Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 30 stycznia 2020 r. w sprawach połączonych T-786/16 i T-224/18, PV / Komisja, wniesione w dniu 23 listopada 2020 r. przez PV

(Sprawa C-640/20 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: PV (przedstawiciel: D. Birkenmaier, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

uchylenie wyroku z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawach połączonych T-786/16 i T-224/18;

wydanie rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie oraz w sprawach połączonych T-786/16 i T-224/18, zgodnie z tym co przewiduje art. 170 regulaminu postępowania przed Trybunałem;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania w sprawie C-111/20P oraz wszystkimi innymi kosztami postępowania w sprawach T-786/16, T-224/18, T-224/18 R1 i T-224/18 R2.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzut pierwszy jest związany z błędną wykładnią art. 72 i 270 TFUE, art. 23 regulaminu pracowniczego urzędników oraz ze stwierdzeniem przez Sąd, że regulamin jest wyłącznym źródłem prawa do rozstrzygania sporów miedzy pracownikami a ich instytucją;

Zarzut drugi jest związany z naruszeniem art. 4 TUE, art. 41 karty oraz art. 11a regulaminu pracowniczego;

Zarzut trzeci dotyczy naruszenia ogólnej zasady prawa „fraus omnia corrompit” oraz art. 36 statutu Trybunału;

Zarzut czwarty jest związany z nieuwzględnieniem art. 1, 3, 4, 31 i 41 karty oraz art. 1e i 12a regulaminu pracowniczego;

Zarzut piąty dotyczy posługiwania się „fałszywymi merytorycznie wprowadzającymi w błąd twierdzeniami”, wypaczoną interpretacją art. 59 ust. 1 akapity 3 i 5 regulaminu pracowniczego oraz naruszenia decyzji wewnętrznej Komisji 92–2004 z dnia 6 lipca 2014 r.;

Zarzut szósty jest związany z umyślnymi uchybieniami przy zastosowaniu zasady wyjątkowego niewykonania zobowiązania w stosunkach wzajemnych;

Zarzut siódmy dotyczy naruszenia art. 41 karty, art. 25 regulaminu pracowniczego oraz umyślnego zatajenia związanego z defraudacją kwoty 21,593, 64 EUR zaległych wynagrodzeń przez PMO;

Zarzut ósmy dotyczy wypaczenia wskutek braku działania konsekwencji związanych z unieważnieniem pierwszego postępowania dyscyplinarnego CMS 13/087;

Zarzut dziewiąty jest związany z naruszeniem art. 15 karty;

Zarzut dziesiąty, wysunięty tytułem ewentualnym, jest związany z naruszeniem zakazu orzekania „ultra petita”.

____________