Language of document :

Tiesas (pirmā palāta) 2021. gada 10. marta spriedums (Westminster Magistrates’ Court (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Eiropas apcietināšanas ordera izpilde, kurš izdots attiecībā uz PI

(Lieta C-648/20 PPU) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Steidzamības prejudiciāla nolēmuma tiesvedība – Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās – Eiropas apcietināšanas orderis – Pamatlēmums 2002/584/TI – 8. panta 1. punkta c) apakšpunkts) – Eiropas apcietināšanas orderis, ko kriminālvajāšanai izdevusi dalībvalsts prokuratūra, pamatojoties uz šīs pašas iestādes izdotu lēmumu par brīvības atņemšanu – Pārbaudes tiesā neesamība pirms pieprasītās personas nodošanas – Sekas – Efektīva tiesību aizsardzība tiesā – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Westminster Magistrates’ Court

Pamatlietas puse

PI

Rezolutīvā daļa

Padomes Pamatlēmuma 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm, kurā grozījumi izdarīti ar Padomes Pamatlēmumu 2009/299/TI (2009. gada 26. februāris), 8. panta 1. punkta c) apakšpunkts, lasot to Hartas 47. panta un Tiesas judikatūras gaismā, ir jāinterpretē tādējādi, ka prasības, kuras ir raksturīgas efektīvai tiesību aizsardzībai tiesā, kas ir jānodrošina personai, attiecībā uz kuru ir izsniegts Eiropas apcietināšanas orderis kriminālvajāšanas veikšanai, nav izpildītas, ja gan Eiropas apcietināšanas orderi, gan tiesas lēmumu, uz kuru tas ir balstīts, ir izdevusi prokuratūra, kas var tikt uzskatīta par “izsniegšanas tiesu iestādi” šī pamatlēmuma 6. panta 1. punkta izpratnē, bet, pirms izpildes dalībvalsts ir nodevusi pieprasīto personu, šie lēmumi nav pakļauti tiesas kontrolei izsniegšanas dalībvalstī.

____________

1      OV C 62, 22.2.2021.