Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Bonn (Tyskland) den 4 maj 2018 – Thomas Leonhard mot DSL Bank

(Mål C-301/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Bonn

Parter i det nationella målet

Kärande: Thomas Leonhard

Svarande: DSL Bank

Tolkningsfråga

Ska artikel 7.4 i direktiv 2002/65/EG1 tolkas så, att den utgör hinder mot en nationell bestämmelse i vilken föreskrivs att leverantören efter utövandet av ångerrätten vid ett konsumentkreditavtal som ingåtts på distans, utöver det belopp som denne erhållit från konsumenten enligt distansavtalet även ska utge nyttjandeersättning med avseende på detta belopp?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG av den 23 september 2002 om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter och om ändring av rådets direktiv 90/619/EEG samt direktiven 97/7/EG och 98/27/EG (EGT L 271, 2002, s. 16).