Language of document :

A Bíróság (hatodik tanács) 2020. június 4-i ítélete (a Landgericht Bonn [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Thomas Leonhard kontra DSL-Bank – eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG

(C-301/18. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Fogyasztóvédelem – 2002/65/EK irányelv – Távollevők között kötött hitelszerződés – Elállási jog – Következmények – A 7. cikk (4) bekezdése – A kapott szolgáltatások visszatérítése – A használat ellenértékének megtérítése – A szolgáltató kötelezettsége – Kizártság)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Bonn

Az alapeljárás felei

Felperes: Thomas Leonhard

Alperes: DSL-Bank – eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG

Rendelkező rész

A fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról, valamint a 90/619/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK irányelv és a 98/27/EK irányelv módosításáról szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének (4) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy amennyiben a fogyasztó a szolgáltatóval távollevők között kötött hitelszerződés tekintetében gyakorolja elállási jogát, e fogyasztónak joga van ahhoz, hogy – azon összegek sérelme nélkül, amelyeket az ezen irányelv 7. cikkének (1) és (3) bekezdésében előírt feltételek mellett saját maga köteles megfizetni a szolgáltató részére – e szolgáltató visszatérítse számára az e szerződés alapján fizetett tőkeösszeget és kamatokat, azonban nem jogosult e tőkeösszeg és e kamatok után használati ellenértékre.

____________

1 HL C 285., 2018.8.13.