Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 4. júna 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Bonn – Nemecko) – Thomas Leonhard/DSL-Bank – eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG

(vec C-301/18)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana spotrebiteľa – Smernica 2002/65/ES – Zmluva o spotrebiteľskom úvere na diaľku – Právo na odstúpenie – Dôsledky – Článok 7 ods. 4 – Vrátenie prijatých plnení – Zaplatenie náhrady za úžitok – Povinnosť dodávateľa – Vylúčenie)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Bonn

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Thomas Leonhard

Žalovaná: DSL-Bank – eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG

Výrok rozsudku

Článok 7 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES z 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku a o zmene a doplnení smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES sa má vykladať v tom zmysle, že ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, ktorou je zmluva o úvere uzavretá na diaľku s dodávateľom, tento spotrebiteľ má právo získať od tohto dodávateľa proti sumám, ktoré je mu sám povinný podľa podmienok stanovených v článku 7 ods. 1 a 3 tejto smernice zaplatiť, vrátenie istiny a úrokov zaplatených na základe tejto zmluvy, ale nemá nárok na náhradu za úžitok z tejto istiny a úrokov.

____________

1 Ú. v. EÚ C 285, 13.8.2018.