Language of document :

Talan väckt den 12 mars 2021 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

(Mål C-166/21)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Perrin och M. Siekierzyńska)

Svarande: Republiken Polen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Polen har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 27.1 d i rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker1 och åsidosatt proportionalitetsprincipen genom att inte medge en importör av etylalkohol som ska användas för läkemedelsframställning den tvingande befrielsen från punktskatt när importören inte har valt att omfattas av förfarandet för befrielse från punktskatt,

förplikta Republiken Polen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Republiken Polen har infört nationella bestämmelser enligt vilka en importör av etylalkohol som ska användas för läkemedelsframställning inte befrias från punktskatt för det fall importören väljer att inte omfattas av förfarandet för undantag från punktsskatt.

Enligt kommissionen utgör detta ett åsidosättande av den skyldighet som följer av artikel 27.1 d i rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker och av proportionalitetsprincipen.

Enligt denna bestämmelse i direktivet är medlemsstaterna, för det fall alkohol används för läkemedeltillverkning, skyldiga punktskattebefria alkholen på sådana villkor som de ska fastställa i syfte att säkerställa en riktig och smidig tillämpning av sådan befrielse och förhindra skatteflykt, skatteundandragande eller missbruk. Enligt kommissionen är det inte nödvändigt att göra skattebefrielsen avhängig tillämpningen av ett förfarande för skatteundantag för att säkerställa en riktig och smidig tillämpning av en sådan skattebefrielse och förhindra skatteflykt, skatteundandragande eller missbruk. Detta strider även om proportionalitetsprincipen.

____________

1 EGT L 316, 1992, s. 21; svensk specialutgåva, område 9, volym 2, s. 1.