Language of document :

2021 m. kovo 11 d. Conseil d'État (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN / Belgijos valstybė, atstovaujama Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes

(Byla C-162/21)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN

Atsakovė: Belgijos valstybė, atstovaujama Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB1 53 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad valstybei narei pagal jį leidžiama tam tikromis sąlygomis suteikti leidimą apdoroti, parduoti ar sėti augalų apsaugos produktais apdorotas sėklas?

2.    Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, ar minėtas 53 straipsnis tam tikromis sąlygomis gali būti taikomas augalų apsaugos produktams, kurių sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, kurių pardavimas ar naudojimas Europos Sąjungos teritorijoje ribojami arba draudžiami?

3.    Ar „ypatingos aplinkybės“, kurių reikalaujama minėto reglamento 53 straipsnyje, apima situacijas, kai nėra tikrai žinoma, o tik tikėtina, kad gali kilti grėsmė?

4.    Ar „ypatingos aplinkybės“, kurių reikalaujama minėto reglamento 53 straipsnyje, apima situacijas, kai grėsmės kilimas yra numatomas, įprastas ir net cikliškas?

5.    Ar šio reglamento 53 straipsnyje vartojamas žodžių junginys „kurios negalima įveikti jokiomis kitomis pagrįstomis priemonėmis“ turi būti aiškinamas taip, kad, atsižvelgiant į šio reglamento 8 konstatuojamąją dalį, aukšto žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos apsaugos lygio užtikrinimas ir Sąjungos žemės ūkio konkurencingumo išsaugojimas laikomi vienodai svarbiais?

____________

1 OL L 309, 2009, p. 1