Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil dʼÉtat (Belgicko) 11. marca 2021 – Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN/État belge, zastúpený Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes

(vec C-162/21)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil dʼÉtat

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN

Žalovaný: État belge, zastúpený Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 53 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS1 vykladať v tom zmysle, že umožňuje, aby členský štát za určitých podmienok udelil autorizáciu na ošetrenie, predaj alebo výsev osiva ošetreného prípravkami na ochranu rastlín?

2.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, možno článok 53 uplatniť za určitých podmienok na prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky, ktorých predaj alebo používanie sú obmedzené alebo zakázané na území Európskej únie?

3.    Zahŕňajú „osobitné okolnosti“ požadované článkom 53 vyššie citovaného nariadenia situácie, v ktorých vznik nebezpečenstva nie je istý, ale iba pravdepodobný?

4.    Zahŕňajú „osobitné okolnosti“ požadované článkom 53 vyššie citovaného nariadenia situácie, v ktorých je vznik nebezpečenstva predvídateľný, obvyklý alebo dokonca cyklický?

5.    Má sa výraz „ktoré nemožno odstrániť žiadnymi inými prijateľnými prostriedkami“, použitý v článku 53 nariadenia, vykladať v tom zmysle, že s ohľadom na pojmy odôvodnenia 8 nariadenia priznáva rovnaký význam na jednej strane zabezpečeniu vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia, a na druhej strane zabezpečeniu konkurencieschopnosti poľnohospodárstva Spoločenstva?

____________

1 Ú. v. EÚ L 309, 2009, s. 1.