Language of document :

Жалба, подадена на 20 ноември 2020 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 9 септември 2020 г. по дело T-437/16, Италия/Комисия

(Дело C-623/20 P)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: G. Gattinara, D. Milanowska, T. Lilamand)

Други страни в производството: Италианска република, Кралство Испания

Искания на жалбоподателя

Комисията иска от Съда:

да отмени обжалваното съдебно решение,

ако Съдът прецени, че етапът на производството му позволява да реши спора – да отхвърли жалбата пред първата инстанция като неоснователна;

да осъди Италианската република и Кралство Испания да заплатят съдебните разноски по настоящото и по първоинстанционното производство.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си Комисията изтъква три основания. Първото основание е грешка при прилагането на правото в тълкуването на член 1г, параграф 6 от Правилника и в тълкуването на задължението за излагане на мотиви, както и нарушение на задължението за мотивиране на решенията на Общия съд. То се разделя на три части.

Първата част е свързана с грешка при прилагането на правото и с нарушение на задължението за излагане на мотиви относно незабавната оперативност на кандидатите и се отнася до точка 137 от обжалваното съдебно решение.

Втората част е свързана с определянето на непропорционална доказателствена тежест спрямо Комисията и с нарушение на задължението за излагане на мотиви; тя се отнася до точка 113, последно изречение, точки 138, 144, 147, последно изречение, 157—161, 193 и 197 от обжалваното съдебно решение.

Третата част е свързана с грешка при прилагането на правото в издирването на правнообвързващ акт във вътрешните норми, представени в производството от Комисията; тя се отнася до точки 132—135 от обжалваното съдебно решение.

С второто основание се изтъкват няколко допуснати от Общия съд изопачавания при преценката на доказателства, както и грешка при прилагането на правото.

Първото изопачаване е свързано с преценката на изявлението на председателя на Комисията и на неговото одобряване от страна на колегиума; то се съдържа в точки 112 — 117 и 138 от обжалваното съдебно решение.

Второто изопачаване засяга оценката на вътрешния правилник на Комисията и на подробните условия за неговото прилагане, то се съдържа в точки 119—120 от обжалваното съдебно решение.

Третото изопачаване е свързано с преценката на раздела относно езиковите изисквания в зависимост от процедурата на приемане на Наръчника относно оперативните процедури и се съдържа в точки 145—149 от обжалваното съдебно решение.

Четвъртото изопачаване се отнася до пропуска да се направи обща оценка на документите, посочени в точки i) — iii) по-горе и се съдържа в точки 132—137 и 139 от обжалваното съдебно решение.

Петото изопачаване е свързано с преценката на съобщение SEC(2006)1489 окончателен и се съдържа в точки 140—143 от обжалваното съдебно решение.

Шестото изопачаване засяга преценката на обстоятелствата относно езиците, използвани от членовете на персонала на Комисията, на които са възложени задачи по одит; по същество в същите точки от решението Комисията изтъква и грешка при прилагането на правото; и двата споменати порока засягат точки 152—163 от обжалваното съдебно решение.

Седмото изопачаване е свързано с вътрешната практика на Сметната палата в езиковата материя и по отношение на езиците, използвани от членовете на персонала на Сметната палата; то засяга точки 172—188 от обжалваното съдебно решение.

Третото основание за обжалване е свързано с незаконосъобразността на анализа на Общия съд относно езиците на комуникация на кандидатите; то засяга точки 219—224 от обжалваното съдебно решение.

____________