Language of document :

Euroopa Komisjoni 20. novembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda) 9. septembri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-437/16: Itaalia versus komisjon

(kohtuasi C-623/20 P)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Gattinara, D. Milanowska, T. Lilamand)

Teised menetlusosalised: Itaalia Vabariik, Hispaania Kuningriik

Apellandi nõuded

Komisjon palub Euroopa Kohtul

tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

kui Euroopa Kohus leiab, et menetlusstaadium seda lubab, jätta esimeses astmes esitatud hagi põhjendamatuse tõttu rahuldamata;

mõista käesoleva menetluse ja esimese astme menetluse kohtukulud välja Itaalia Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon esitab oma apellatsioonkaebuse põhjenduseks kolm väidet. Esimese väite kohaselt on personalieeskirjade artikli 1d lõike 6 tõlgendamisel ja põhjendamiskohustuse tõlgendamisel rikutud õigusnormi ning rikutud kohustust Üldkohtu otsuseid põhjendada. See väide jaguneb kolmeks osaks.

Esimene osa puudutab õigusnormi rikkumist ja põhjendamiskohustust seoses kandidaatide kohese töövalmidusega ning puudutab vaidlustatud kohtuotsuse punkti 137.

Teine osa puudutab komisjonile pandud ebaproportsionaalset tõendamiskoormist ja põhjendamiskohustuse rikkumist; see puudutab vaidlustatud kohtuotsuse punkti 113 viimast lauset, punkte 138, 144, punkti 147 viimast lauset, punkte 157-161, 193 ja 197.

Kolmas osa puudutab õigusnormi rikkumist selle kindlakstegemisel, milline on komisjoni esitatud sise-eeskirjades õiguslikult siduv akt; see puudutab vaidlustatud kohtuotsuse punkte 132-135.

Teise väite kohaselt on Üldkohus teinud tõendite hindamisel mitmesuguseid moonutusi ja rikkunud õigusnormi.

Esimene moonutus puudutab komisjoni presidendi teatise ja selle volinike kolleegiumi poolt heakskiitmise hindamist; see puudutab vaidlustatud kohtuotsuse punkte 112−117, 138.

Teine moonutus puudutab komisjoni kodukorra ja selle rakendamiskorra hindamist; see puudutab vaidlustatud kohtuotsuse punkte 119-120.

Kolmas moonutus puudutab tööprotesside käsiraamatus sisalduva jaotise, mis käsitleb keelenõudeid vastavalt vastuvõtmise menetlusele, hindamist, ning puudutab vaidlustatud kohtuotsuse punkte 145-149.

Neljas moonutus puudutab eelmises kolmes lõigus osutatud dokumentidele üldise hinnangu andmata jätmist ning puudutab vaidlustatud kohtuotsuse punkte 132-137, 139.

Viies moonutus puudutab teatise SEC(2006)1489 (final) hindamist ja käsitleb vaidlustatud kohtuotsuse punkte 140-143.

Kuues moonutus puudutab auditi eest vastutavate komisjoni töötajate kasutatud keelte kohta esitatud tõendite hindamist; samade vaidlustatud kohtuotsuse punktide kohta väidab komisjon, et on rikutud ka õigusnormi; mõlemad rikkumised puudutavad vaidlustatud kohtuotsuse punkte 152−163.

Seitsmes moonutus puudutab sisemist praktikat seoses kontrollikoja keelekasutuse korra ja kontrollikoja töötajate kasutatavate keeltega; see puudutab vaidlustatud kohtuotsuse punkte 172-188.

Kolmanda väite kohaselt on Üldkohtu tehtud analüüs kandidaatide suhtluskeelte kohta õigusvastane; see puudutab vaidlustatud kohtuotsuse punkte 219−224.

____________