Language of document :

Valitus, jonka International Management Group (IMG) on tehnyt 19.11.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-381/15 RENV, IMG v. komissio, 9.9.2020 antamasta määräyksestä

(asia C-620/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: International Management Group (IMG) (edustajat: L. Levi ja J.-Y. de Cara, avocats)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Unionin tuomioistuimen on

kumottava unionin yleisen tuomioistuimen 9.9.2020 antama tuomio T-381/15 RENV

tämän johdosta hyväksyttävä valittajan ensimmäisessä oikeusasteessa esittämät vaatimukset, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, ja täten

velvoitettava vastaaja korvaamaan aineellinen ja aineeton vahinko, sellaisena kuin ne esitetään muutettuina valittajan huomautuksissa palautuksen T-381/15 RENV jälkeen

velvoitettava vastaaja korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksensa tueksi valittaja vetoaa seuraaviin kanneperusteisiin:

a. Komission lainvastainen toiminta

1) Unionin tuomioistuimen 31.1.2019 antamaa tuomiota International Management Group v. komissio (C‑183/17 P ja C‑184/17 P) on rikottu.

2) Valituksenalaisella tuomiolla loukataan varainhoitosäännöstössä säädetyn kansainvälisen järjestön käsitettä. Asiassa on myös loukattu kansainvälistä tunnustamista, normihierarkiaa sekä rikottu edellä mainittua unionin tuomioistuimen 31.1.2019 antamaa tuomiota ja varainhoitosäännöstöä.

3) Hyvän hallinnon periaatetta on loukattu.

4) Valituksenalaisessa tuomiossa on loukattu käsitettä ”sellaisen oikeussäännön, jolla annetaan oikeuksia yksityisille, riittävän ilmeinen rikkominen”

b. Vahinko

1) Valituksenalaisen tuomion 40 kohdan ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa esitettyjen vaatimusten osalta: tuomioistuimelle kuuluvan perusteluvelvollisuuden loukkaaminen; tutkittavaksi ottamista koskevien edellytysten rikkominen; unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 76 artiklan e alakohdan ja 84 artiklan 1 kohdan rikkominen.

2) Valituksenalaisen tuomion 40 kohdan neljännessä kohdassa esitettyjen vaatimusten osalta: tuomioistuimelle kuuluvan perusteluvelvollisuuden loukkaaminen; unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 76 artiklan e alakohdan ja 84 artiklan 1 kohdan rikkominen.

3) Aineettoman vahingon osalta: vahingon korvaamista luontoissuorituksena koskevan periaatteen loukkaaminen; tuomioistuimelle kuuluvan perusteluvelvollisuuden loukkaaminen; unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 76 artiklan e alakohdan ja 84 artiklan 1 kohdan rikkominen; unionin tuomioistuinten täyden harkintavallan periaatteen loukkaaminen.

____________