Language of document :

Odvolanie podané 19. novembra 2020: International Management Group (IMG) proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 9. septembra 2020 vo veci T-381/15 RENV, IMG/Komisia

(vec C-620/20 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: International Management Group (IMG) (v zastúpení: L. Levi, J.-Y. de Cara, avocats)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor :

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2020 vo veci T-381/15/RENV,

v dôsledku toho vyhovel návrhom odvolateľky uplatneným na prvom stupni a potom upraveným, a teda

uložil ďalšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť majetkovú a nemajetkovú ujmu, ako je upravená v jej pripomienkach po vrátené veci T-381/15 RENV,

uložil ďalšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu odvolania odvolateľka uplatňuje nasledujúce odvolacie dôvody:

a)    O protiprávnosti konania Komisie

1.    Porušenie rozsudku Súdneho dvora z 31. januára 2019, International Management Group/Komisia (C‑183/17 P a C‑184/17 P).

2.    V napadnutom rozsudku je nesprávne vyložený pojem „medzinárodná organizácia“ stanovený finančnými predpismi: porušenie medzinárodného uznania, porušenie hierarchie noriem, porušenie už citovaného rozsudku Súdneho dvora z 31. januára 2019 a finančných predpisov.

3.    Porušenie zásady riadnej správy vecí verejných.

4.    V napadnutom rozsudku je nesprávne uplatnený pojem dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom.

b)    O ujme

1.    V súvislosti s návrhmi uvedenými v bode 40 prvej až tretej zarážke napadnutého rozsudku: porušenie zásady naturálnej náhrady, porušenie povinnosti súdu uviesť odôvodnenie, porušenie podmienok prípustnosti, porušenie článku 76 písm. e) a článku 84 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu.

2.    V súvislosti s návrhmi uvedenými v bode 40 štvrtej zarážke napadnutého rozsudku: porušenie povinnosti súdu uviesť odôvodnenie, porušenie článku 76 písm. e) a článku 84 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu.

3.    V súvislosti s nemajetkovou ujmou: porušenie zásady naturálnej náhrady, porušenie povinnosti súdu uviesť odôvodnenie; porušenie článku 76 písm. e) a článku 84 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu; porušenie neobmedzenej právomoci súdu.

____________