Language of document :

Жалба, подадена на 19 ноември 2020 г. от International Management Group (IMG) срещу определението, постановено от Общия съд (седми състав) на 9 септември 2020 г. по дело T-645/19, IMG/Комисия

(Дело C-619/20 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: International Management Group (IMG) (представители : L. Levi, J.-Y. de Cara, адвокати)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда :

да отмени определението на Общия съд от 9 септември 2020 г. по дело T-645/19 ;

вследствие на това, да върне делото на Общия съд, който да се произнесе по искането за отмяна и искането за обезщетение ;

да осъди ответника да заплати пълния размер на съдебните разноски, направени в двете инстанции.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата жалбоподателят поддържа, че в постановеното определение Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че писмото от 18 юли 2019 г. не е обжалваем акт.

____________