Language of document :

Appel iværksat den 19. november 2020 af International Management Group (IMG) til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 9. september 2020 i sag T-645/19, IMG mod Kommissionen

(Sag C-619/20 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: International Management Group (IMG) (ved avocats L. Levi og J.Y. de Cara)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens kendelse af 9. september 2020 i sagen T-645/19 ophæves.

Som følge heraf hjemvises sagen til Retten med henblik på, at den træffer afgørelse om annullationspåstanden og erstatningspåstanden.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne i de to instanser.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har til støtte for appellen anført, at Retten i den appellerede kendelse begik en retlig fejl, idet den fastslog, at skrivelsen af 18. juli 2019 ikke er en anfægtelig retsakt.

____________