Language of document :

Преюдициално запитване от Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba (Испания), постъпило на 19 ноември 2020 г. — ZU и TV/Ryanair Ltd

(Дело C-618/20)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba

Страни в главното производство

Ищци: ZU и TV

Ответник: Ryanair Ltd

Преюдициални въпроси

1)    Може ли за опериращ въздушен превозвач за целите на член 5, параграф 5 от Регламент № 261/20041 да се счита авиокомпания, която продава посредством своя уебсайт самолетни билети за полети, изпълнявани с кода на друга авиокомпания, по отношение на тези конкретни продавани и изпълнявани от друга компания полети?

2)    Може ли за опериращ въздушен превозвач за целите на член 5, параграф 5 от Регламент № 261/2004 да се счита авиокомпания, която продава посредством своя уебсайт самолетни билети за полети, изпълнявани с кода на друга авиокомпания, по отношение на тези конкретни продавани и изпълнявани от друга компания полети, ако другата компания, която изпълнява полета, е част от групата от дружества на авиокомпанията, която продава билетите за полета?

3)    Може ли понятието „превозвач по договор“ в член 45 от Конвенцията от Монреал да се приравни на понятието „опериращ въздушен превозвач“ в член 5, параграф 5 от Регламент № 261/2004?

4)    Може ли понятието „опериращ въздушен превозвач“ в член 5, параграф 5 от Регламент № 261/2004 да се приравни на понятието „действителен превозвач“, на който се позовава член 45 от Конвенцията от Монреал?

____________

1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език за 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).