Language of document :

Överklagande ingett den 23 november 2020 av Arkadiusz Kaminski av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 23 september 2020 i mål T-677/19, Polfarmex mot EUIPO - Kaminski (mål C-626/20 P)

Rättegångsspråk: engleska

Parter

Klagande: Arkadiusz Kaminski (ombud: E. Pijewska, M. Mazurek, W. Trybowski, radcowie prawni)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, Polfarmex S.A

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 28 januari 2021 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att Arkadiusz Kaminski ska bära sina rättegångskostnader.

____________