Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 2 września 2020 r. w sprawie T-613/19, ENIL Brussels Office i in. / Komisja, wniesione w dniu 12 listopada 2020 r. przez Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre and Center for Independent Living Association

(Sprawa C-622/20 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre and Center for Independent Living Association (przedstawiciele: B. Van Vooren, advocaat, P. Bogaert, advocaat, L. Gorywoda, adwokat)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska i European Network on Independent Living Brussels Office (ENIL Brussels Office)

Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości (dziewiąta izba) oddalił odwołanie jako oczywiście bezzasadne i obciążył wnoszących odwołanie kosztami postępowania.

____________