Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour administrative (Luxembourg) den 20. februar 2012 - Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga og Labinot Ymeraga mod Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

(Sag C-87/12)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour administrative

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga og Labinot Ymeraga

Sagsøgt: Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

Præjudicielt spørgsmål

I hvilket omfang tillægger unionsborgerskabet og den dertil knyttede opholdsret i det land, hvor unionsborgeren er statsborger, som er fastsat i artikel 20 TEUF, samt de rettigheder, garantier og forpligtelser, der er fastsat i chartret om grundlæggende rettigheder, navnlig og efter omstændighederne i artikel 20, 21, 24, 33 og 34, en referenceperson, der er unionsborger, og som ønsker at opnå familiesammenføring i sit bopælsland, hvor han er statsborger, med sin far og mor og to af sine brødre, der alle er tredjelandsstatsborgere, en ret til familiesammenføring, såfremt referencepersonen ikke har udøvet retten til fri bevægelighed eller ophold i en anden medlemsstat end den, hvor han er statsborger?

____________