Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative (Luxembursko) 20. februára 2012 - Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

(vec C-87/12)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour administrative

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia: Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga

Odporca: Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

Prejudiciálna otázka

V akom rozsahu postavenie občana Únie a s ním súvisiace právo na pobyt v krajine, ktorej je štátnym príslušníkom, ako stanovuje článok 20 ZFEÚ, spolu s právami, zárukami a povinnosťami stanovenými v Charte základných práv, konkrétne a podľa potreby články 20, 21, 24, 33 a 34, priznávajú garantovi, ktorý je európskym občanom zamýšľajúcim pripojiť k sebe na účely zlúčenia rodiny v krajine svojho bydliska, ktorej je štátnym príslušníkom, svojho otca a matku a svojich dvoch bratov, ktorí sú všetci štátnymi príslušníkmi tretej krajiny, právo na zlúčenie rodiny, ak nedošlo k uplatneniu práva na pohyb a pobyt garanta v inom členskom štáte, než je členský štát, ktorého je štátnym príslušníkom?

____________